تاهیر دمیرتاش پدر صلاحدین دمیرتاش در صفەی فیسبوک خود بە خاطر دستگیر کردن فرزندش در پیامی کوتا اعلام کرد و گفت کە فرزندم هیچ چیزی ندارد کە آن را مصادرە کنند.
در قسمتی دیگر از سخنانش آمدە کە فرزند من فرزند ملت کرد است و خون او از خون دیگر فرزندان این ملت رنگینتر نیست.
تاهیر دمیرتاش همزمان عکسی ازخود و همسرش وفرزندش صلاحدین دمیرتاش را پخش کرد.
Likes(0)Dislikes(0)