وعده های تو خالی آقای روحانی به اقلیت های مذهبی در ایران.���

رئیس جمهور ایران آقای روحانی یکی از شعار های انتخاباتش این بود که در طی ریاست جمهوریش شرایط بهتری برای اقلیت های مذهبی فراهم کند.متاسفانه آقای روحانی به شعار هایش عمل نکرد.�

دین یاری یکی از پرجمعیت ترین اقلیت های مذهبی در ایران است.پیراوان این آیین حدود ۳میلیون نفر هستند.پیروان دین یاری از اساسی ترین حقوق دینی در جامعه ایران محروم هستند.پیروان این دین اجازه ندارند که به صورت علنی و آشکار مراسم آیین خود را بجا بیاورند. و همچنین چاپ کردن و پخش کردن نوشته های دفاتر مقدس دین یاری نیز در ایران ممنوع است و جرم سنگینی به همراه دارد.

جمخانه ها تحت کنترل حکومت ایران است.حکومت ایران سالیان سال است تلاش میکند پیروان این دین را اسلامیزه کند.پیروان دین یاری، اجازه این را که در سطح بالا تحصیل کنند ندارند به علاوه نمیتوانند در ادارات دولتی استخدام شوند. مناطق یارسان نشین از امکانت ابتدایی برای زیستن محرومند و تنها به این خاطر که مسلمان نیستند.

حکومت ایران دین یاری را به رسمیت نمی شناسد.رژیم جمهوری اسلامی ایران یارسانی ها را به شیطان پرستی محکوم میکند و آنهارا شیطان پرست می نامد.بنده به عنوان یک شخص فعال سیاسی یارسانی از وعده های آقای روحانی کاملا ناامید شده و هیچ باوری به تغییرات در رژیم ندارم چون رژیم فقط مصلحت خود را نظر می گیرد .تنها راه حل برای نجات اقلیت های مذهبی در ایران یک سیستم دموکراسی است در غیر این صورت جمهوری اسلامی ادامه می دهد به برنامه ی آسیمیله کردن پیروان‌ دین یاری.�شعار های پوچ و تو خالیه کاندیدهای ریاست جمهوری اسلامی ایران هیچ فایده ای ندارد .

جمهوری اسلامی باید برود.به امید یک سیستم دموکراسی در ایران
فعال سیاسی یارسانی
مهرداد علیمرادی�11/05/2017
Likes(0)Dislikes(0)