با نگاهی بە عمر ننگین رژیم آخوندی جمهوری اسلامی در ٣٨ سال اخیر میبینیم کە حاکمان این رژیم ضد انسانی برای اثبات اقتدار و سلطە دیاکتاتور پیشەی خیش خواستە است تمام حرکتهای آزادیخواهانەی ملیتهای تحت ستم ایران را بە وسیلەی اعدام ،شکنجە و رعب و وحشت سرکوب کند.

بیگومان در تمام دوران حاکمیت این رژیم  روند خفقان تداوم داشتە است و با تغییر شرایط داخلی و حتی دنیای امروزی رژیم اسلامی ایران همچنان بیوقفە بە سرکوب خود علیە مخالفین  ادامە میدهد.

بدون شک رژیم ملاها نمیتواند و نخواهد توانست صدای آزادی خواهی ملیتهای تحت ستم ایران را خاموش و کم رنگ کند و دیر یا زود باید تسلیم خواستەی ملیتهای تحت ستم دولت جمهوری اسلامی شود و

مطالبات مشروع مردم ادامە میابد و اینگونە سیاست ضد انسانی  سردمداران رژیم مردم را بە عقب نشینی وا نداشتە است و هر روز بیشتر از گذشتە مردم خواستار حق و حقوق خویش هستند.

با افزایش فشارهای سیستماتیک سردمداران این رژیم قرن وسطایی در کردستان و جاهای دیگر ایران نتوانستە است حاکمیت پلید  حکومت را حفظ کند و امروز میبینیم کە بیشتر از هر زمان دیگر موجودیت این رژیم در پرتگا قرار گرفتە است.

سازمان یاری کورد شدیدآ اعدامهای اخیر در ایران را محکوم میکند و این رفتار ددمنشانەی رژیم دیکتاتور آخوندها را لکەی ننگ بر پیشانی این رژیم ضد انسانی میداند.

یاری کورد از طریق این بیانیە از تمامی احزاب و آزادیخواهان میخواهد کە بە عنوان وظیفەی ملی و انسانی در چنین روزی یک صدا رژیم حاکم بر ملیتهای ایران را محکوم کنند و با و وحدت خویش بە مبارزە علیە این رژیم بپردازند.

٤.٨.٢٠١٦

سازمان یاری کورد

 

Likes(0)Dislikes(0)