آئين يارى بعنوان آئينى كهن و كوردى و با ريشه پيش از اسلام و پيروانش جامعه

يارسان بعنوان بخشى اصيل مردم ايران

و ملت كورد كشور ايران از طرف نظام جمهورى اسلامى در ايران به رسميت شناخته

نمى شوند افراد يارسانى بر اساس

قانون اساسى و قوانين گزينش رسما و براساس قانون اسلام مورد تعبيض در امر

استخدام و گزينش در ادارات و

سازمانهاى دولتى قرار مى گيرند. اين كار زندگى روزانه جامعه يارسان و از ميان

جوانان تأثير قرار داد است.جمهورى

اسلامى از اين قوانين تبعيض آميز بعنوان وسيله اى براى اجبار كردن يارسانيها

براى ترك آئين يارى و بعنوان مشوق براى

گرويدن به دين اسلام و مذهب شيعه استفاده ميكند. آن دسته از جوانان يارسان كه

ماليات را بر معنويات ترجيح ميدهند

تسليم شده و آئين يارى را ترك و مسلمان ميشوند و در عوض ادارات و سازمانهاى

دولتى استخدام ميشوند. اما اين گروه

در اقليت قرار دارند و اكثريت جامعه يارسان با فقر و ندارى مى سازند وهمچنان

به آئين پاكى، راستى، و رداى سلطان

سهاك و فرهنگ اصيل خويش وفا دارند.و تسليم فشارها و ظلم و ستم نظام جمهورى

اسلامى در ايران نمى شوند جوانان

يارسانى براى امرار و معاش به كارهاى كولبرى و مشروب فروشى روى مى آورند كه در

نظام جمهورى جرم محسوب

مى شود و مجازات سنگين دارد. كار كولبر در بر گيرنده خطرات مالى وجانى براى

اين جوانان بوده و مى باشد .دهها

جوان كولبر هنگام عبور از مرز ايران وعراق وارد ميدانهاى مين بازمانده از

جنگ شده وجان خود را از دست داده اند و يا

اينكه منجر به قطع پاهاى آنان شده است . ميدانهاى مين تنها يكى از خطرات جان

اين جوانان يارسانى نگونبخت را تهديد

ميكند مأموران انتظامى ناجوانمردانه و ظالمانه براى اين جوانان يارسانى كمين

مرگ مى گذارند. اگر اين جوانان بى

پشت و پناه از تير نا حق پاسداران نجات يابند دستگير مى شوند و بعد از مدتها

زير شكنجه،در ملاء عام عام حلق آويز

ميشوند ويا به زندانهاى طولانى محكوم ميشوند . عجب مرگ اين جوانان كمتر در

رسانه هاى گروهى بازتاب مى يابد .

مبارزه جامعه يارسان در مقابل هجوم اسيميلاسيون از بين آئين يارى و فرهنگ

يارسانى با قيمت جان، تحمل فقر،ندارى .

محرميت از تحصيل و در زندان حفظ ميشود، در اين چندين سال آخر عرصه زندگى بر

نسل جوانان يارسانى تنگتر شده و

فشار رژيم بر اين جوانان افزايش يافته است. به همين دليل شاهد پناهند شدن موج

تازه اى از جوانان يارسان هستيم كه

براى بدست آوردن يك زندگى انسانى در يك كشور آزاد بدون مجبور شدن به انكار

آئين و فرهنگ خويش باشند، ايران

راترك مى كنند و به قيمت جان خود و هزينه هاى بسيارى به كشورهاى اروپايى

پناهنده مى شوند.

در كشور و سرزمينى كه جامعه يارسان مرزبانان غيورى بوده اند كه با جانفشانى از

آن نگهدارى كرده اند امروز براى

جوانان يارسانى جايى براى ماندن نيست. باشد روزى در سايه اتحاد و مبارزه مداوم

جامعه يارسان يارسانيان نيز بتوانند

بدون تبعيض در كشور خويش زندگى كنند.

كيهان محمدىLikes(0)Dislikes(0)