در باب جسد مومیایی شده رضا شاه!
میگویند چون رضا خان پدر جامعه مدرن ایران است پس جسد مومیایی او هم اهمیت دارد! میگویند چون به مملکت خدمت کرده است پس مهم است. میگویند چون نماد عظمت ناسیونالیسم ایرانی است پس جسد مومیایی شده او هم مهم است! کسانی هم یواشکی میگویند چون ما در دوره شاه از اقشار ممتاز بودیم پس شاه مهم است! کسانی هم پنهای تر میگویند چون میخواهیم امتیازات قبلی را برای خود احیا کنیم جسد مومیایی شده بهانه است که بتوانیم نوه اش را شاه کنیم و ما هم به نان و نوایی برسیم.
انگار این مملکت باید تابع حرص و طمع عده قلیلی باشد که یکی به عشق تاریخ ایران میخواهد شاه داشته باشد و در سایه شاه مردم را سرکیسه کند. آن یکی به عشق امامان و خدا میخواهد اسلام حاکم باشد تا در زیر عبای آخوند مردم را سرکیسه کند. خلاصه بورژوازی ایران طبقه احمقی است که همین فرهنگ احمقانه را در جامعه رواج داده است. حتی نیاز خودش را بجز با زبان زور و استبداد و سرکوب نمیتواند طور دیگری براورد کند. ناسیونالیستهای شاه پرست متوجه ابتدایی ترین قانون ذاتی سرمایه نیستند. به همین دلیل عقلشان قد نمیدهد بفهمند که:
جامعه طبقاتی با هر فیگوری به نیازهای طبقه حاکم پاسخ میدهد. اگر رضا خان نبود کس دیگری پیدا میشد این کار را بکند. به عراق و ترکیه و مصر و پاکستان و …. نگاه کنید. پس رضا خان هم یکی بوده در ردیف آتاتورک و صدام حسین و ناصر و….

معلوم است دوران رضا خان دوره بعد از انقلاب مشروطه است و جامعه سرمایه داری در حال رشد و این نیازهای رشد سرمایه است که رضا خان را ساخت. صنعت را ساخت و سود را ببار آورد و… تازه کار ناتمام رضا خان را انقلاب سفید انجام داد و محمد رضا شاه اصلاحات ارضی کرد. همه جوامع بشری اینطور بوده نیاز طبقه حاکم و سیستم تولیدی حاکم رهبران خودش را جلو میراند. پس روشن باشد اگر به جای رضا خان، قلی خان و علی خان و خمینی و خامنه ای … هم بودند همین کار را میکردند که رضا خان کرد. دیدیم که در مصر ناصر را کنار زدند و انور سادات را ترور کردند، بعد افراد دیگری آن کار را کردند. در عراق عبدلکریم قاسم و حسن البکر را کنار زدند و از بین بردند، صدام حسین آن کار را کرد و… این سلطنت طلبان لاقل عقل دفاع از خودشان را هم ندارند چون اگر عقل سیاسی و عقل سالم داشتند سعی میکردند بگویند سیستم مورد دفاع آنها بهتر از سیستمهای دیگر است و بر سر آن رقابت میکردند. اما اکنون بر سر جسد یک مرده مومیای شده دارند خودشان را جر میدهند. شاهشان همانند مریم رجوی لاقل انتخاب زورکی حزبشان هم نیست. اما فرض شاه شدن او برای آنها مسجل است. در حالیکه رضاخان و محمد رضا پهلوی و خمینی و خامنه ای و… همگی در یک راستا و برای یک هدف اقتصادی کار کردند. خیابان و اتوبان و صنعت رشد دادند، ارتش و سپاه را تقویت کردند، آزادی را کشتند و استثمار کردند و مردم کشتند و…

شک نکنید چند سال بعد از جمهوری اسلامی همین اسلامیهای خونریز خواهند گفت مهمترین پیشرفت تکنولوزی و علم و …. در دوره خامنه ای اتفاق افتاده است. خواهند گفت انرژی هسته ای تا حد بمب اتم و داشتن 60 درصد دانشجوی زن و بیشترین رقم باسوادی نسبت دوران شاه و اتوبانهای چند برابر بیشتر از دوران شاه و موشکهای قاره پیما و خودکفایی نظامی و استقلال سیاسی و…. همگی از دستاوردهای خمینی و خامنه ای بوده است. آنوقت احتمالا جسد مومیایی خامنه ای یا خمینی را از گور بیرون میآورند و جدال مردم بر سر آن گرم خواهد شد و احتمالا خواهند گفت خود امام زمان است که برگشته است و…

آنوقت خواهید دید کارنامه آخوندها از رضا شاه و محمد رضا شاه هم کمتر نیست. اما جامعه راه خودش را بر اساس نیاز سیستم اقتصادی حاکم طرح میکند و افراد بالیاقت دفاع از سرمایه را به جلو میراند. پس میبینید که عروج امثال رضا خان تابع نیاز آن اقتصاد و سیاست منطبق بر آن است. مردم کارکن هم برده آن سیستم اقتصادی هستند. ناسیونالیستها و مدافعین شاه و آخوند برای اینکه این حقایق را نگویند یکی اولاد پیغمبر میشود و آن یکی سایه خدا اما کسانی که علم و تولید و صنعت را رشد داده اند همانهایی هستند که کسی از شما نه اسمشان را میبرد و نه اهمیتی برایشان قایل است. اما تمام صنعت و نعمات دنیا را آنها تولید میکنند. اگر ناسیونالیستها اسم آنها را نمیدانند، خواهم گفت اسمشان هست کارگر!
همانهایی که از منظر شما فعله بی سرو پا خطاب میشدند. بله همان «بی سروپاها».

اما خبر بد برای ناسیونالیستها و اسلامی این است که قرار است اینبار قوانین بازی تغییر کند. کارگران و مردم زحمتکش به شما اسلامیها و ناسیونالیستها میگویند: تا کنون چندین بار قدرت را دست به دست کرده اید. جامعه آگاه و پیشرو ایرانی دیگر از شما خسته شده است. اینبار نوبت ما یا همان «بی سرو پاها» است. طبقه کارگر و مردم زحمتکش خواهند گفت سوادمان از اسلامیها و ناسیونالیستها کمتر نیست. توقعتمان هم از زندگی از آنها کمتر نیست. بدون شک به ناسیونالیستها و اسلامیها خواهند گفت شما با خشونت و خونریزی جامعه را نه اداره بلکه به بند کشیده اید، چون اقلیتی محدود هستید و برای اعمال حاکمیتتان باید ما را سرکوب کنید چون ناراضی هستیم. ما اکثریت قریب به اتفاق جامعه هستیم و به نفعمان است برخلاف شما عمل کنیم.

میخواهیم نهایت آزادی وبرابری و رفاه برای هر فرد را به قانون مملکت تبدیل کنیم. اگر شما مانع این کار ما بشوید با استفاده از قانون تذکر میدهیم شما هم مثل بقیه حقوقی برابر دارید. اگر نپذیرید و از امتیازاتتان دفاع کنید به حکم قانون مجازات میشوید. چون قانون دست ما کارگران و مردم یعنی اکثریت قریب به اتفاق جامعه است. پس نه مومیایی تان به دادتان خواهد رسید نه ترامپ و عربستان! جدال ما جدالی قدیمی و سابقه دار است. به قدمت جامعه طبقاتی، ما با هم در جدال بوده ایم. اما هیچ وقت به اندازه امروز جدال ما آگاهانه و قاطع نبوده است. پس داستان جسد مومیای رضا شاه و… را کنار بگذارید. لاقل اینقدر متمدن باشید بیایید بر سر مطالبات مردم و قوانین آینده کشور، بر سر معنای آزادی و برابری و رفاه که نیاز هر شهروندی است با ما رقابت کنید. افسانه رضا شاه و پسرش دردی از شما دوا نمیکند. همچنانکه داستان حسین و کربلا و بلاهت حسینی و امام زمانی دردی از اسلامیها دوا نمیکند.

محمد آهنگران(آسنگران)

Likes(2)Dislikes(1)