حمایت کمیتە سازمان یاری کورد در سوئیس از معترضین به نظام جمهوری اسلامی
با توجه به سرکوب معترضا» در ایران توسط عوامل رژیم جمهوری اسلامی، کمیته سازمان یاریکورد در سوئیس امروز چهار شنبە ١٠.١.٢٠١٨ باری دیگر همراه و هم نفس با دیگر معترضا» کورد و ایرانی خارج  کشور، در حمایت از مردم ایران در کشور سوئیس شهر برن، با شعارهای ضد نظام جمهوری اسلامی  ابراز نمودند.
محور شعارهای سر داده شده حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی بود و همچنین تظاهر کنندگان خواستار آزادی زندانیان سیاسی و همچنین وصول مطالبات معترضا»و  برکناری نظام جمهوری اسلامی بودند.

سازمان یاری کورد کمیتەی سوئیس

١٠.١.٢٠١٨.

afshin bernAfshin Kermanshahi sitt bilde.Afshin Kermanshahi sitt bilde.

Likes(2)Dislikes(0)