امروز غریب بە ٧٠ سال از تصویب قطعنامە حقوق بشر در سازمان ملل متحد میگذرد، اما جھان ھمچنان شاھد رویدادھائ است کەدر انھا حقوق اولیە و اساسی انسانھا گاھی بە بدترین شکل نقض میشود . بدون تردید برخی از این رویدادھای تلخ تاریخ نام جنایت علیە بشریت بە خود میگیرند .
با نگاھی بە تاریخ پر فاجعە ملت کورد بعد از پیمان سایکوس پیکو اگر شانس گذار از ان داشتە باشیم خواھیم دید کە چطور در گذار این صد سال ملتی بە نام ملت کورد قربانی بی انصافی و بی طرفی قضاوتھای سازمان ملل و وجدان بشری گردیدە است . دھم دسامبر روزی است برای مرور کارنامە حقوق بشر در تمام کشورھایی کە ملزم بە رعایت حقوق بشر در کشور خود ھستند ، در کشورھایی کە کوردھا زندگی میکنند شرایط نە کە بھتر بلکە بدتر ھم میشود و حقوق بشر نسبت بە سال گذشته بە بدترین شکل نقض میشود .
 در گوشەی از سر زمین اشغال شدە کوردستان کە روژھەلات نامیدە میشود و بیشتر از ھر قسمتی دیگر از خاک کوردستان یارسانیان را در اغوش خود جا دادە است وضعییت بھتر از جاھای دیگر کوردستان نیست ، کارنامە جمھوری اسلامی نسبت بە یارسانیان شرم اور است ، عملکرد جمھوری اسلامی و کارنامە سیاە این رژیم نا مشروع کاملا واضع است .
 بی اعتنایی و نقض فاحش حقوق بشر و اقلیتھای مذهبى و ازار و ایجاد محدودیتھای فراوان برای یارسانیان کە بە جرم مسلمان نبودن و کورد بودن  مورد تبعیض قرار میگیرند ھر سالە بیشتر و بیشتر میشود .تنھا در چند ماە اخیر امسال دەھا یارسانی بە جرم یارسانی بودن در زندنھای رژیم جمھوری اسلامی در زیر شکنجە جان خود را از دست دادەاند و ھزاران تن مجبور بە ترک وطن شدەاند . شعونیزم حاکم بر ایران چنان جنون آمیزانە و با عملکرد ضد بشری خود عجین شدە است کە حاضر بە رعایت کردن حقوق دیگران  نیست و پدیدە شوم فاشیسم ملی -مذهبى چنان در تارو پود سیستم حکمرانی رژیم اخوندی ریشە دواندە است کە امروز بیشتر از ھر زمانی دیگر ما شاھد اسیمیلاسیون ملت کورد و بخصوص یارسانیان ھستیم .
 سالھاست کە فعالین یارسانی ممنوع الفعالیت و مورد تبعیض قرار گرفتەاند. آزار و ایجاد محدودیت برای شھروندان یارسانی در طول رژیمھای حاکم بر ایران و بخصوص رژیم اخوندی ادامە داشتە است و همچنین در سالھای اخیر این محدودیتھا بە مشاغل ازاد کە تنھا عرصە باقی ماندە برای امرار معاش شھروندان یارسانی بە شمار میامد ، نیز گسترش یافتە است و حلقەی زندگی برای ھر یارسانی بیشتر از ھر زمانی دیگر تنگتر شدە است .

آیین یاری بە عنوان یک آیین و فرهنگ کوردی کە ریشە و اصالت آن صلح ،دوستی و مھر ورزی  میباشد از طرف ذات حق کە در وجود مبارک حضرت سلطان سحاک در قرن ھفتم ھجری بصورت علنی بە یارسان عرضە شد کە در ھمان ابتدای امر با مخالفت شدید شمشیر بە دستان نی از منکر و افراطگرای اسلامی روبرو گشت ، حضرت سلطان اسحاق کوھایی مقدس کوردستان در منطقەی اورامانات کە ھمیشە پناەگاھی بودە است برای پناە دادن ملت و مبارزین کورد اقامت بر گزیدند و در آنجا ھم مورد حملە تاریک اندیشان و سپاە عرب و همدستانشان در کوردستان  »داعش امروزى» قرار گرفت و چند شبانە روز در محاصرە سپاە چیچک ھمان سپاە خود خواندە اسلام و حکومت خلافت اڵڵە بودند کە در غار مرنو با چند تن از یارانش تاریخ امروزی خاونکار را برای باورمندان یاری بە پیروزی رساندند .

 پیام  آیین یاری بە عنوان تنها آیین و باور کوردی  عبارت است از صلح ، مھر ورزی  و استوار بر  چھار اصل یعنی ، راستی ، پاکی ، نیستی و ردایی کە راە حقیقت  است بە حیات خود ادامە دادە است  و ھر سالە پیروان این ایین کھن در چنین روزی بە پیشواز این پیام یعنی پیام صلح و آشتی میروند و دور از خشونت و شمشیر کشیدن، پیام صلح ،دوستی و ارامش را بە ھمە جامعە بشریت میدهند و   این روز پیروز را بە ملت کورد کە در طول تاریخ ھمیشە مورد حملە ،تجاوز ، اذیت و آزار قرار گرفتە است  ایزدی باشد یا مسیحی، یارسان  یا زردشتی ، در مھاباد ، کرمانشاە ، قامیشلو ،  دیاربکر ، سلیمانیە یا  ھەولیر تبریک میگوییم و از خاونکار میخواهیم کە سال ایندە بتوانیم در زادگاە خود و در میان یاران و همکیشانمان جشن خاونکار را گرامی بداریم  .

پیروان ایین یاری در چنین روزی کە خاونکار نامیدە میشود دست بە دوعا برای ارامش و صلح در سراسر جھان ،بخصوص  صلح و آرامش را برای ملت کورد و کوردستان  بزرگ آرزو میکنند واز سلطان حقیقت میطلبند کە روزی بیاید کە سایەی اشغالگران کوردستان بر خاک و میهن ما نماند تا کوردها هم در خاک و زادگاە خودشان از شمشیر بدستان حاکم و اشغالگر در امان باشند

سازمان یاریکورد ضمن محکومیت رفتار ضد بشری رژیم اخوندی حاکم بر ایران از تمام نھادھای حقوق بشری میخواھد کە رژیم و دولت کنونی ایران را ملزم بە رعایت حقوق شھروندی خود سازد. اقدامات غیر قانونی سازمانھای امنیتی رژیم  اعم از شکنجە و دستگیریھا بی حد و حساب، عرصە زندگی را برای ھر شھروندی غیر ممکن ساختە است. تنھا در چند ماە اخیر بیشتر از صد نفر بە جرمھای واھی اعدام شدەاند کە بعضی از انھا شھروندان یارسانی بودەاند کە بە جرم تبلیغات مذھبی خویش اعدام شدەاند و یا زیر شکنجە جان باختەاند .

 موارد نقض حقوق بشر در کارنامە رژیم حاکم بر ایران بارھا از تصویب قطعنامەھای سازمان ملل گذشته است و کماکان رژیم بە گستاخی و نقض حقوق شھروندی خود ادامە میدھد .

سازمان یاریکورد تنھا سازمان مشروع دفاع از حقوق یارسانیان در داخل و خارج از کشور در چنین روزی کە نزدیک بە روز جھانی حقوق بشر است ،از نھادھای حقوق بشر میطلبد کە بیشتر از این بە رژیم ایران اجازە چنین رفتار شرم اوری نسبت بە شھروندان خود را ندھد

سازمان یاریکورد ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن عید مقدس خاونکار ، عید پاکی ، صداقت و ھم زیستی بر ملت کورد و تمام یارسانیان در سراسر گیتی، با امید طلوع خورشید ازادی بر سر زمین در بندمان کوردستان ، سالی پر از صلح و ارامش را برای ھمە آرزومند است .

سازمان یاری کورد ١٧.١٠.٢٠١٨

xavnkarr yarikurd.

Likes(4)Dislikes(0)