تجمع اعتراضی در شهر ژنو سوئیس مقابل دفتر سازمان ملل  با مشارکت و همکاری کمیته سازمان یاریکورد امروز جمعە 2018/1/١٢ کردستانیان و ایرانیان مقیم سوئیس جهت پشتیبانی از ملتهای برخاستە و معترض تحت حاکمیت ایران، دست بە تجمعی اعتراضی ومسالمت آمیزی برعلیه سیاست های سرکوب گرانه رژیم در ایران زدند.
کمیته سازمان یاریکورد در ژنو با مسئولیت افشین یاوری عضو کمیتە مرکزی سازمان یاری کورد و  میسم ملکی عضو کمیتەی سوئیس یاری کورد همراه با چندین تن از هواداران و فعالان و سازمانهای دیگر در این تجمع مسالمت آمیز خواستار حمایت از حقوق معترضان و منع خشونت و سرکوب رژیم ایران برعلیه مردم معترض و خواهان آزادای زندانیان سیاسی شدند.

سازمان یاری کورد (یارسان)، کمیتەی سوئیس

12.1.2018

‎گەرمیان کەواڵی هەمەوەندی‎ sitt bilde.‎گەرمیان کەواڵی هەمەوەندی‎ sitt bilde.‎گەرمیان کەواڵی هەمەوەندی‎ sitt bilde.

Likes(1)Dislikes(0)