برابر اخبارات دريافتي در رابطه باٍ موضوعي اجتماعي بين دو نفر در شهر كوبه كوردستان عراق به دستور يك مقام قضايي آن شهر براي دستگيري طرفين دعوي ،يا مظنونين به ارتكاب جرمي نيروي از أداره آسايش مجهر با تمام تجهيزات تكنيكي وتخصوصي نظامي ءاز جمله ماكس بخاطر عدم شناساي مأمورين خطائي در هنگام انجام وظيفه مرتكب شوند.بداخل قرارگاه مسكوني خانواده هاي اعضاء حزب دمكرات كوردستان هجوم برده ،و بشيوه خلاف شئونات وعرف و عادات حقوق مدني ، جزائي ،اجتماعي و سياسي وبدون پيروي از روند قضايي خود سرانه دست به بگير به بند و آذيت و آذار اعضاي حزب دمكرات كوردستان ايران زده اند.
تا جاي من اطلاع دارم سيستم قضايي و حقوق جزا و مدني عراق بر گرفته از سيستم دارسي كيفر بريتانياي كبير مي باشد،و در نوبت خود مجازات هر جرمي رابر اساس چهار چوب وشددت آن چون خلاف،جنحه كوچك جنحه بزرگ و جنايت بطور آشكارا ومشخص است.
در مورد بالا لازم بود جناب دادستان ،با توجه به ميزان و ابعاد قضيه حكم إحضار را به ضابطين دادگستري ومأمورين خبير از جمله أفسر ان و پليس آشنا به قوانين قضائي جهت إبلاغ و أجرا به سپارد. تا در انجام وظيفه محوله از إيجاد تعارض و توهين و تعددا و بي هرمتي به افراد وانسانهاي بي گناه جلوگيري شود.در سراسر دنيا به كار گيري نيروي امنيتي موقعي لازم است خطري بسيار عاجل تماميت أراضي و امنيت جامعه را تهديد نمايد.و آنگهي با توجه به رابط قوم و خويشي و قرابت سبب، نسبي مذهبي ما كوردهاي كوردستان ايران با هم نژاديهاي ساكن اقليم كوردستان فدرال وديگر كوردستانها باهم پيوند خانواده گي داريم.
لذا اين اعمال و حركت نيروي آسايش و امنيت كويه موجب نارضايت عزيزاني كه از مرد و زن كوردستان عراق با كورده هاي ايران ازدواج كرده اند و حتي اكنون حاصل اينگونه وصلتهاي به يك نسل مي رسد گرديده است.
سئوال من اينست مسئولين اين امر چه جوابي براي مردم كوردستان دارند ؟ و اين اقدام خلاف قوانين داخلي حقوق بشري را چگونه توجيح مي كند؟.
در ختم عرايضم بر خورد وهجوم نيروي آسايش را به منازل خانواده هاي محترم مبارز حزب دمكرات را قويان وشديدا محكوم مي نمايم، و ازدولت و حكومت اقليم
كوردستان تقاضا ،ميشود در اين شرائط حساس دشمنان شمشير را از نيام كشيده در هر فرصتي بي رحمانه ملت ما را مورد تعرض قرار مي دهند. !أجاز ه ندهد اينگونه رفتاري تكرار شود زيرا د،نه ما فلسطيني هستيم نه شما اسرائيلي.بلكه ما همسنگر و همخون هم نژاد يك ملت مظلوم بوده و هنوز هم هستيم
زنده باد ملت كورد و برقرار آباد و آزادي كوردستان هميشه سر بلند

سخنگو كانون آئيني ياري ( كاكيه ي) يارسان
علي عسكر خسروي
استكهلم- سوئد
٢٠١٥٠٣٠٥
1510628_491255080983541_242723350_n

Likes(0)Dislikes(0)