حدود یک ماە پیش سید فرهاد حیدری شخصیت دینی یارسانی و رهبر یاری کورد در بیانیەای کوتا تعدادی از سازمانهای کردستانی را متهم با همکاری داعش و دولت داعش پرور عربستان سعودی وبە  قتل آم یزیدیهای کردستان از طرف این نهادها کردە بود.
تعداد زیادی از مردم شریف کردستان و کوردهای یارسانی از کانالهای مختلف بە این مطلب سید فرهاد حیدری بە ما اعتراض کردند و ما  بدنەی یاری کورد در بیانیەی مطلب آقا سید فرهاد حیدری را نظر شخصی ایشان دانستە و بە خاطر مصلحت جنبش رهائی بخش کردستان در مقابل رهبر سازمانی و نزدیکترین فردی کە ٣٧ سال است از نزدیک با ایشان کار میکنیم ایستادگی کردیم.
حالا میدانیم کە همە مثل ما کردهای یارسانی تشنەی اتهاد ، آزادی و رهای کورد و کردستان نیستند و هر وقتی دولتهای مثل عربستان کە صدها سال است از نظر دینی و فرهنگی تعدادی از ملت کورد را رعیت و غلام خیش کردە است هر وقت ارادە کند آنها را وادار میکند کە ماها را همچون یزیدیان جنوب کردستان کە از طرف حزب دمکرات کردستان عراق فروختە شدند بە راحتی از جانب غلامان خود کە رفتند بە خاطر اربابانشان شیطان را در مکە سنگسار کردند بە دام بندازد و مردانمان را گردن بزنند و دخترانمان را بە کنیزک بگیرند.

متن تکذیب مقالەی سید فرهاد از جانب اعضای یاری کورد

لازم است ذیل این مطلب که در اینجا متشر شده است به استحضار خوانندگان گرامی و اعضا و هواداران یاری کورد برسانیم که مطلب ذیل نظرات شخصی خود جناب سید فرهاد حیدری می باشد و به هیچ عنوان بیانگر دیدگاه یاری کورد و رهبری آن نمی باشد. برخلاف دیدگاه دوست عزیزمان سید فرهاد که مبارزات ملت شریف کورد را متهم به تغذیه مالی ونظامی از سوی عربستان و حامیان دولت اسلامی داعش می نماید و چنین می پندارند که اربابان داعش و گروههای ترورریستی راههای رسیدن امکانات نظامی، نیروهای انسانی ومالی و حتی تجارت رابه روی آنها باز گذاشتند و امروزبرای برنده شدن درمسابقه سیاسی با ایران به نیروهای کورد ومجاهدین روی آورده اند و ما واقفیم و برآنیم که مبارزات رهایی بخش ملت کورد در طول تاریخ تنها از منشا مردمی و خود جامعه کوردستان برخواسته است و در راه مقدسی که همانا خواسته تاریخی ملتی حق پایمال شده می باشد گام نهاده اند. همچنین لازم به توضیح و روشنگریست که ما اعضای رهبری یاری کورد خودمان بخش اعظم حیات خود و خانواده امان را در مسیر مبارزات ملی – دمکراتیک کوردستان وقف نموده ایم و در این راه هزینه های گزاف و حتی شهدایی را نیز به آستانه آزادی ملت شریف کورد که یارسان اصیلترین بخش این ملت است تقدیم نموده ایم و همچنان خود را پایبند به این اصول و آمال می دانیم و آماده جانفشانی در این راه می باشیم و اعلام می داریم که تنها دشمن کنونی ما جمهوری اسلامی و عناصر وابسته با آنانند و هرگز اجازه نخواهیم داد از سنگر مقدس مبارزه برعلیه اجحاف بر کوردان یارسان بر مبارزات کوردستان تاخته شود. ما کوردهای یارسان قبل از هر چیز به جرم کورد بودن و کورد اصیل بودن متحمل هر نوع ظلم و ستمگری ای شده ایم و این برای ما نشانه عظمت یاریهاست.
ما بعنوان رهبری سازمان یاری كورد یك بار دیگر اعلام میكنیم كه‌ نوشته‌ زیر ، تنها نظرات جناب كاك سید فرهاد حیدری میباشد و منعكس كننده‌ و بیانگر دیدگاه یاری كورد نیست ، ما از مبارزات ملت كورد در راه رسیدن به‌ ازادی و دمكراسی دفاع میكنیم و مصلحت و مصالح ملی ملت كورد را بر هر چیز دیگری ترجیح میدهیم ،

متن نامه‌ منتشر شده‌ توسط سید فرهاد حیدری چنین است :

said-farhad

بعد ازنزدیک به سه دهه سکوت، ناگهان فعالیت های نظامی احزاب وسازمانهای مخالف جمهوری اسلامی ازسرگرفته شده. دلیل عدم فعالیت سه دهه ای خودرا محدودیت های  وضع شده ازطرف حکومت حریم کوردستان بیان مینمودند. شواهدچنین مینماید که تحولی درمنطقه رخداده که پرده این محدودیتها کنار زده شده که این سازمانها آزادانه میتوانند به عملیات نظامی درکوردستان ایران اقدام نمایند. اداره یک نیروی نظامی به امکانات مالی ونظامی نیاز دارد. منابع تامین کننده چنین امکاناتی چه کسانی میتوانند باشند؟
بنظرما جواب این سئوال بسیارساده است، همان کسانیکه ازنظرمالی ونظامی دولت اسلامی داعش را حمایت کردند، راههای رسیدن امکانات نظامی، نیروهای انسانی ومالی و حتی تجارت رابه روی آنها باز گذاشتند و امروزبرای برنده شدن درمسابقه سیاسی باایران به نیروهای کورد ومجاهدین روی آورده اند. این  حامیان تروریست های داعش ، درجنایت های آنها سهیم ودستشان به خون ملت کورد، مخصوصا پیروان آئین ایزدی وکاکه ای آلوده است.
هرگز دولت ترکیه وعربستان سعودی دوست وهم پیمان خوبی برای ملت کورد نبوده اند، که حالا سیاستمداران کورد به حمایت آنها باور داشته باشند. سیل دلار واسلحه بطورقطع موقتی خواهد بود و پشتیبانی رژیم شاه ازملامصطفی را بیاد میاورد. سیاستمداران کورد نباید ملت کورد را به سکه ای برای حل اختلافات جمهوری اسلامی وعربستان سعودی تبدیل کنند.
ما بعنوان اقلیتی دینی دراین معاملات سیاسی تجارب تلخی داریم، ازجمله فاجعه خواهران وبرادران ایزدی که راه حمله وتعرض به آنها برای نیروهای داعش بازگذاشته شد. ماازتمامی احزاب وسازمانها که برای انجام تعهدات خود نسبت به پشتیبانان ترک وعرب خود ناچار به انجام عملیات نظامی هستند میخواهیم دامنه فعالیتهای خود را به مناطق یارسان نشین توسعه ندهند. عملیات آنها میتواند بهانه ای برای تشدید فشارهای بیشتری ازطرف جمهوری اسلامی برمردم یارسان منجرگردد. درصورتیکه این درخواست ما موردقبول این دوستان واقع نشود، میتواند با عکس العمل های شدید بازدارنده ای از طرف مردم یارسان منجرگردد.

سیدفرهاد حیدری

 

Likes(1)Dislikes(0)