یکی دیگر از مسئولان استانداری کرماشان بە دلیل دیدار با شخصیت‌های مورد اعتماد پیروان یارسان از کار برکنار شد. کردهای یارسان علاوە بر آنکە بسان همە کردها مورد تبعیض حکومتی قرار می‌گیرند، از همە حقوق شهروندی همسان با سایر مردم نیز محروم هستند.
مهندس “علی گروسی”مدیر کل دفتر شهری و روستایی استانداری کرماشان به صورت ناگهانی از کار برکنار شد. وی کە چندماه پیش به سمت مدیرکل دفتر شهری و روستایی استانداری کرماشان منصوب شده بود، بطور غیرمنتظره روز گذشته به اتهام “تشویش اذهان عمومی علیه استاندار” از مسئولیت خود برکنار شد.
بە گزارش مرکز دمکراسی و حقوق بشر کردستان علی گروسی با نشستهایی در دفتر کار با افراد معتمد یارسانی و کلهر، در جهت حل مشکلات منطقه گام‌ برداشته و از سوی “مجتبی نیک کردار” معاون امور عمرانی استانداری با اتهاماتی از قبیل “تبانی علیه استاندار” و “تشویش اذهان عمومی علیه استاندار”، از کار برکنار شد.
این در حالی است که منابع مطلع تاکید کرده اند که برکناری وی تنها دلیل سیاسی دارد.
فردی بە نام امیر خسروانی در جلسه ای با حضور “نیک کردار” روز سه شنبه بجای وی معارفه شده و استانداری کرماشان، مهندس علی گروسی را حتی به جلسه تودیع او راه نداده است. مهندس علی گروسی پیشتر فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی بود.
شایان ذکر است پیروان یارسان پیشتر نیز خواستار رفع تبعیض مذهبی و محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی شدە بودند. در جریان دیدار روحانی، رئیس جمهور رژیم از استان کرماشان نیز شخصیت‌ها و معتمدین پیروان یارسان خواستار دیدار با وی شدە بودند ولی مقامات استانی ضمن مخالفت با این خواست، شماری از پیروان یارسان را بازداشت کردند. آیین یارسان کە از جملە کهن‌ترین آئین‌های کردها است از سوی رژیم جمهوری اسلامی بە رسمیت شناختە نشدە و پیروان آن از اشتغال در مناصب حکومتی محروم هستند.
Likes(1)Dislikes(0)