اگر،تمام کارخانه های شهرهای کوردنشین را تعطیل نمیکردند .مثل شهرک صنعتی کرماشان ……

ﺍﮔﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩدرعوض تمام صعنت کشور در خدمت اصفهان و شیرازو اراکی و یزد و مناطق فارس نشین و یا مناطق کورد نشن هزار نیرودر کشور اماد کورد کشی هستند به مانند زمان 800هزار پادگان و 5!ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﺩﮔﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ هزار خمپاره را درشهرهای کورنشین سرزن 14که جهاد کورد کشی داد و فارسو ایرانی به کوردکشی اومدن و و یا وبچه کوردخالی کردند

نتواني به زبان مادري ات بخواني و بنويسي،

اگر نتواني اسم كودك خود، مغازة خود و اسم شركت و محصول كار خود را آزادانه انتخاب كني،

اگر اسم وطن، شهر، روستا، خيابان وكوچة تو را ديگران انتخاب كنند يا آنها را تغيير دهند و نتواني كاري كني،

اگر اسامي تاريخي رودها و كوهها و دشت و جزاير تو را چنان تغيير دهند كه حتي خودت نتواني آنها را تلفظ كني،

اگر جغرافياي سياسي و هويت سرزميني تو را چنان تجزيه و تكه تكه كنند كه پس از تو فرزندانت ندانند تكه هاي جدا شده جزء وطنش هستند،

اگر كودك تو به جاي زبان مادري اش چنان به زبان قوم غالب، شعر و ترانه بخواند،

اگر نتواني معنا و مصداق قتل عام فرهنگي و دردها و مصيبت هايت را با زبان خودت توصيف كني،

اگر شعر و موسيقي و ادبيات فرهنگ قوم هژمون، شيرين تر از گنجينة خودت باشد،

اگر همواره در حسرت ديدن هويت و فرهنگ و حتي مشاهدة تصوير طبيعت خودت از تلويزيون وسينما باشي،

اگر برايت هويت و تاريخ بسرايند و از تو انتظار داشته باشند تا بدان احساس غرور كني،

اگر علما و سخنوران قومت با منطق، روش، اسناد و مدارك و حتي هيجان قوم غالب براي تو هويت بسازند،

اگر هويت، تاريخ و منافعت را انكار نمايند و نخبگان دست آموز قومت پيشروتر و تندروتر از ديگران اين انكار را به تو بباورانند و تثبيت كنند،

اگر دردناك ترين آرزو و حسرت بزرگترين نويسندة قومت – كه يك عمر در خدمت هويت و زبان و ادبيات قوم هژمون بوده – كه در كلاس اول ابتدايي بنشيند و به زبان مادري بنويسد و بخواند،

اگر فداييان و قهرمانان وطنت يا خائن نشان داده شوند يا مصادره و استتار شوند،

اگر بزرگترين سرمايه داران، سختكوش ترين كارگران و ماهرترين پزشكان، مهندسان، و كل ملت تو با خرسندي و افتخار در خدمت رفاه، امنيت و هويت قوم غالب باشند،

اگر فعالان و سياستمداران و شاعران و شيرزنان از خواب بيدار شدة قومت در شكنجه و زندان و تبعيد باشند، و خادمان و خائنان حلقه به گوش قومت در مصدر صدارت و هم كاسة غالبان باشند،

اگر مديريت و سرنوشت ورزش، اقتصاد و فرهنگ وطنت در قبضة نظاميان باشد،

اگر حاكمان و واليان سرزمينت چكمه پوشان ديروز شاهنشاهي و سوداگران نظامي امروز باشند،

اگر براي حفظ امنيت قوم حاكم و جلوگيري از عصيان تو عليه قتل عام فرهنگي توسط فرزندان سرزمين ات سركوب گردي،

اگر تحصيل كردگان قومت بنيادها و مباني هويت ملي قوم غالب را تئوريزه نمايند،

اگر مورخان، اديبان و محققان قوم تو نتوانند با پول خود و در سرزمين خود پژوهشكده اي براي مطالعه، بررسي و تحقيق عناصر هويت تاريخي و ملي خود تاسيس نمايند،

اگر در سرزمين تو و با پول تو عليه هويت تاريخيت هزاران كتاب و … بنويسند،

اگر بخش بزرگي از ملت تو فرق هويت خود و ديگري را نداند و در حال استحالة سيستماتيك باشند،

اگر ميليونها از همزبانان تو به خاطر نان و بقا از وطن شان آواره گردند و بزرگترين خلق مهاجر جهان باشند و اين مهاجران، آوارگي خود را پيشرفت و ترقي بدانند،

اگر اختيار بهره برداري، مديريت و حتي كشف معادن نفت و مس و طلا و روي و تمام ثروت هاي سرزمينت در اختيار قوم غالب باشد،

اگر نتواني ماليات ملت خود را براي رفاه و توسعة سرزمين خود استفاده نمايي و اختيار سرمايه گذاري اقتصادي در وطنت در دست خودت نباشد،

اگر سرنوشت زيباترين ، جنگل ها و محيط زيست تو در دست تخريب گران سرزمين تو باشد،

اگر تمام زيبايي ها و جاذبه هاي تاريخي و طبيعي سرزمينت در رسانه هاي ملي شان پنهان گردد،

اگر ميراث تاريخي، آثار تاريخي ات نفي و تخريب گردد و يا به سرقت رفته و پنهان شود،

اگر تعيين سرنوشت ملي تو در عرصة سياست، هويت و فرهنگ و جغرافيا و ورزش در دست خودت نباشد،

…اگر ها

به من بگوييد

چگونه مي تواني سكوت كني؟

چگونه مي تواني تحمل كني؟

با چه منطقي مي تواني به منافع ملي و امنيت ملي سرزمين ايران بينديشي؟

با چه منطقي مي تواني به فكر وحدت و همبستگي ملي باشي؟

و به دعوت سكوت و فراخوان وحدت قوم غالب چگونه پاسخ مي دهي؟

به من بگوييد با چه بياني و روشي و زباني و منطقي مي توانم با شما براي درمان اين دردها به گفتگو بنشينم؟

به من بگوييد اگر شما به جاي من بوديد چه رسالتي و وظيفه اي در قبال قوم ات و ملت ات داشتي؟

با وجود این تفاسیر ایا کوردها ایرانی هستند ؟

به نظر من تنها راه حل این مشکلات تشکیل کردستان بزرگ است.

مجتبی فرضی ()فریاد کەواڵی)

mojtaba farzi

 

Likes(0)Dislikes(0)