انجلینا جولیە کردستان در خط مقدم جنگ و دفاع از میهن کردستان جان باخت

0
22
دختر زیبای جنگجو ی یەپەژە در خط مقدم جنگ علیە تاریک پرستان عرب اسلامی در شهر منیج غرب رود دجلە و فرات روژئاوای کردستان جان باخت.
این دختر قهرمان کە آسیا رمضان نام دارد در حین آزاد سازی روستاهای جنوب شهر منیج و پیشروی بسوی شهرستان باب کە کانتونهای کوبانی و افرین را بە هم وصل میکند جانش را فدای کورد و کردستان کرد و برای همیشە از همرزمانش جدا شد.
آسیا رمضان یکی از جنگجویان قهرمان و شجاع یەپەژە بود کە مدت دو سال است در جنگ علیە داعش شرکت کردە و  شجاعت بسیاری از خود نشان دادە است.
این دختر زیبا و جنگجوی کورد در میان دوستان و مردم بە انجلینا جولیە گریلاهای کوردستان شناختە میشد.

kche sharvan

پاسخی بگذارید