اطلاعیە کمیتەی آلمان سازمان یاری کورد

بدینوسیله سازمان یاری کورد به اطلاع تمام احزاب کردی و یارسانیان میرساند که از تاریخ  ١٨.٩.٢٠١٨فرزاد اعظمی توتشامی به عنوان نماینده این سازمان در کشور آلمان انتخاب گردیدە و مسئول کمیتەی سازمان یاری کورد در آن کشور میباشد. در جلسە سالانە کمیتەی سازمان یاری کورد در کشور آلمان کە روز سشنبە ١٨.٩.٢٠١٨ برگزار شد اعضای سازمان فرزاد اعظمی توتشامی را بە عنوان مسئول کمیتە سازمان یاری کورد انتخاب کردند.   یارسانیان و کوردستانیان مقیم آلمان و هر اشخاصی که میخواهند با این سازمان ارتباط برقرار کنند میتوانند از طریق این شماره و ایمیل با نماینده این سازمان ارتباط برقرار کنند....

Read More