حادثه عاشورا و بیست سوال بی جواب

سالهاست که این گریه وزاری ها ذهن مرا مشغول کرده !! ١: سوال اول : مگر مسلمانان به زندگی بعداز مرگ معتقد نیستند ،مگر مطابق دین اسلام این زندگی دنیایی زندگی فانی رفتنی نیست وبا مرگ زندگی ابدی باقی شروع نمی شود پس این گریه ها برای چیه؟؟؟ ٢: سوال دوم: امام حسین شهید شده وجای شهدا در بهشت مگر نیست یعنی در حقیقت در حادثه عاشورا زندگی ابدی امام حسین در بهشت آغاز شده ،آیا این گریه داره ؟؟؟ ٣: سوال سوم: چرا به مناسبت این حادثه جشن گرفته نمی شود یعنی بالاخره براساس داستان های نوشته شده...

Read More