فوری، جان رامین حسین پناهی در خطر جدی مرگ قرار دارد

نهادهای حقوق بشری  مردم آزادیخواه در حالی که رامین حسین پناهی برای رساندن صدای خود و ناعدالتی های که در حق وی صورت گرفته، هشت روزه با دوختن لب های خود دست به اعتصاب غذای خطرناک زده و هم اکنون در سلول انفرادی به شیوه ی قرون وستای زنجیر و تاکنون چندین مورد توسط ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، همچنین امروز در حالی که رامین در وضعیت بد جسمی قرار دارد و از عفونت کلیه رنج و دچار خونریزی کلیه ها و دچار ضعف شدید شده و تاکنون دو بار از حال رفته است، توسط...

Read More