در باب جسد مومیایی شده رضا شاه!

در باب جسد مومیایی شده رضا شاه! میگویند چون رضا خان پدر جامعه مدرن ایران است پس جسد مومیایی او هم اهمیت دارد! میگویند چون به مملکت خدمت کرده است پس مهم است. میگویند چون نماد عظمت ناسیونالیسم ایرانی است پس جسد مومیایی شده او هم مهم است! کسانی هم یواشکی میگویند چون ما در دوره شاه از اقشار ممتاز بودیم پس شاه مهم است! کسانی هم پنهای تر میگویند چون میخواهیم امتیازات قبلی را برای خود احیا کنیم جسد مومیایی شده بهانه است که بتوانیم نوه اش را شاه کنیم و ما هم به نان و نوایی برسیم....

Read More