سکوت در برابر انتفاضه احواز، فرصتهای آینده مشترک و روشن را کمرنگ می سازد

نویسنده: مهدی هاشمی بیش از ده روز از انتفاضه کرامت ملت عرب احواز می گذرد و طی روزهای گذشته مردان و زنان عرب به خیابانها آمده و علیه تبعیض نژادی گسترده در ایران اعتراض کردند. انتفاضه فعلی ملت عرب احواز که بدنبال تکرار شدن اهانتها علیه عرب شعله ور شده است به انتفاضه کرامت دوم معروف شده است؛ چرا که انتفاضه کرامت اول در سال 1364 شمسی و بدنبال اهانت روزنامه اطلاعات به مردم عرب احوازی و کولی نامیدن آنها اتفاق افتاد. از روز نخست این انتفاضه معترضان عرب با در دست داشتن دست نوشته و سردادن شعار “سلمیه،...

Read More