سعید طوسی قاری متجاوز قرآن و محبوب خامنه ای ضحاک توسط قوه قضاییه فاسد تبرئه شد

سعید طوسی متجاوز از اتهام آزار جنسی کودکانی که به آنها قرآن درس میداد تبرئه شده است. طوسی در مصاحبه با بیبیسی فارسی خبر تبرئه خود را تایید کرد و گفت ادعاها درباره اعمال نفوذ مقامهای دفتر خامنه ای ضحاک در این پرونده صحت ندارد.. محمود صادقی، نماینده مجلس ایران با انتشار تصویری از یک حکم دادگاه گفته است دادگاه تجدیدنظر تهران آقای طوسی را تبرئه آقای صادقی از “اعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسی” گفته است.. کرده است آقای صادقی ادعا کرده است که “فرد یا افرادی” که در دفتر خامنهای ضحاک “نفوذ کردهاند” برای تبرئه آقای طوسی...

Read More