سخنی با مردم یارسان خارج و داخل کشور و بویژه قشر جوان

اجازه دهید بادعوت ازطرف حزب کنگره ملت کردبه بروکسل درپارلامان اروپا آغاز کنم. پنجشنبه 11 ژانویه 2018 جلسه ای درپارلامان اروپادرباره وضع کنونی ملیتهای ایران بود که نماینگان بخشی از همه این ملیتها احتمالا برای نخستین بار جمع بودند. گویا جلسه به ابتکار نمایندگان چپ در این پارلامان بود.من درروزهای دهم ویازدهم، کاکی رستم که ازفعالان یارسانی است وشریک زندگی، دختر بسیار عزیزم گلزار که سخنگوی سازمان یاری کورد است، ملاقات کردم او نیز به جلسه دعوت شده بود. من برای نخستین بار بود که فرزندم، کاکی رستم رامی دیدم و در این دیدار او بر من تأثیر بسزائی...

Read More