کلهور،گوران و جاف ٣ برادری کە هیچ وقت از هم جدا نشدە و نمی شوند

0
21
 • جاف، کلهر،گوران سه ایل برادر در استانهای کرمانشاه وایلام که حکومت اسلامی ایران تلاش میکند بین آنها تضاد باشد.
  برای پی بردن به هرموضوعی باید خود را جزئی ازآن موضوع دانست وبرای پی بردن به واقعیت یک موضوع ابتدا لازم است که درباره آن تحقیق کنیم وبرای این تحقیق نیازمند منابع معتبری هستیم . حال اگر بنا باشد به واقعیت این موضوع برسیم که ایل های جاف وکلهر وگوران که دشمنان کوردها به گونه ای مرموزانه هدفشان بر این مبنا است که در بین ملت کورد ایجاد تفرقه کنند وبیش از پیش آنها را از یکدیگر دور وجدا سازند وعلت دوم آن بخش از ملت کوردی است که تحت تاثیر این سیاستها قرار گرفته ودشمنان را در این راستا به سمت اهدافشان بیش از پیش یاری میکنند وبا این وجود میتوان اعتراف کرد که دشمن تا بدین جای کار موفق عمل کرده است وبه اهداف خودش رسیده است وملت کورد را سرگردان کرده است و برای این کار ابزارهایی چون فرهنگ ،تاریخ ،زبان ،قدرت و….رامورد هدف خود قرار داده است که یکی از مهمترین این ابزارها زبان مردم کورد است که امروزه چند پارچه شده است واگر بخواهیم بدانیم ایل های جاف،کلهروغیره…یکی هستند یا خیر باید سرنخ را از راه زبان کوردی دنبال کنیم وبپرسیم که چرا زبان کوردی به چند بخش مختلف تبدیل شده است؟
  در ابتدا ما باید بدانیم که تمامی لهجه های زبان کوردی ساخته دشمنان است ودر اصل کوردها همگی یک زبان دارند اما امروزه ما شاهد چند پارچه شدن آن هستیم وکلمات بیگانگان وارد زبان اصلی کوردی شده است ومیتوان به یکی از نمونه ها در بین هزاران نمونه دیگر اشاره داشت به زبان سورانی که از کلمه من یا تو استفاده میکنند در حالی که این کلمه وارد زبان کردی شده است ویک غلط محسوب میشود ودر زبان کوردی اصیل کلماتی مانند و+ته صحیح می باشد این یکی از هزاران نمونه دیگر است .
  اگر ما بخواهیم ریشه زبان کوردی را بیابیم در واقعیت به تنها زبان کوردی واحد میرسیم وهیچ لهجه ای در آن نمیابیم اما کوردی در ابتدا به دو پارچه تبدیل شده وهر یک از این دو پارچه به چندین زبان وشکل دیگرودرنهایت به شکل امروزی زبانهای لکی گورانی سورانی جافی کلهری کرمانجی بادینی نهاوندی وغیره.. درآمده است وما در بین ایلهای یاد شده برای نمونه میبینیم که جاف هایی هستند که به زبان سورانی یا گورانی ویا کرمانجی صحبت میکنند. با تمامی اوضاع وتفاسیر یادشده حال این سوال مطرح است که چرا هریک از اقوام وقبایل یاد شده برسرزبان وقومیت خود تعصب نشان میدهند درحالی که ریشه تاریخی فرهنگی وزبانی همه یکی است؟
  درجواب میتوان اینگونه اشاره داشت که در گذشته زمانی که کوردها دارای قلمرو وفرمان روایی قدرت مندی بودند مانند بابان ها –اردلان ها-کلهرها-سوران ها-بادینان-گوران-جاف-غیره..دشمنان مردمان کورد برعلیه زبان فرهنگ تاریخ وقلمرو آنها فتنه انگیختند که آتش آن فتنه تا به امروز دامان ملت کورد را گرفته وشعله ور است وبه همین دلیل سیاست تفرقه فکنی همچنان در بین ملت کورد تا به امروز به قوت خود باقی مانده است وهدف آنها در ابتدا دسته بندی کردن کوردها ودر ادامه تضعیف آنها درهرگوشه و وابسته کردن آنها به بدنه اصلی دولت های غریب است واین موضوع را در تاریخ ملت کورد به خوبی میتوان مشاهده کرد که چگونه عثمانی ها با تضعیف بخش اعظمی ازکوردهای سورانی را وابسته خود نمودند وهمین طورصفوی ها{فارسها}اقوام بابان واردلان و….ودر این وابستگی هردشمنی با میل خود دین وکلمه های بیگانه را وارد زبان اصلی کوردی وملت کورد کرده است وبعنوان مثال کوردهای تحت تسلط دولت عثمانی به مذهب سنی گرویدند ودرزبان وفرهنگ آنها کلمات ترکی وعربی وارد شد وقلمروهای دیگر نیز به همین ترتیب مانند لرها کرمانشاهیها لک ها وکلهریها به مذهب شیعه این تفرقه ها نشانه بارزیست ار آنکه تمامی طوایف کورد در ابتدا از حیص دین وزبان وفرهنگ یکی بوده مانند زبان کوردی به بخشهای مختلفی تقسیم شده اند وتمامی نامهایی که برای لهجه های مختلف کوردی بر روی آنها نهاده شده ریشه در سیاستهای تفرقه فکنانه دشمنان ملت کورد است برای نمونه کرمانجی اگر بخواهیم بدانیم کلمه کرمانجی از کجا امده است مربوط خواهد شد به زمان عثمانی ها زمانی که قسمتی ازکوردها حاضر نشدند به زیر تسلط دولت عثمانی در آیند عثمانی ها این لقب را بر آنها نهادند که به زبان کوردی یعنی کورد جامانده که البته امیدوارم ازبیان این موضوع سوء تعبیری برای شما خوانندگان محترم رخ ندهدونمونه های دیگر نیز به همین منوال ،این نام گذاریها تنها به دلیل مقاومتهای مردمان کورد درمقابل حاکمان دوران بوده است واین مسئله تا به امروز همچنان بر دوام است وما شاهد این موضوعات در نقاط مختلف ازجمله ایران هستیم که سیاستهای انها موجب دور ماندن ویکپارچه نماندن کوردها شده وهدف آنها در ضمینه ایلهای گوران وکلهر ،جاف، لک و غیره.. این است که از طریق دین وزبان بیشتر از پیش بین آنها تفرقه بیندازند تا ازیکدیگر جدا بمانند ودر بین آنها قبایل کوچکتری را به وجود آورند تا کوردها قدرتی نداشته باشند که درمقابل ظلم ها وفشارهای حکومت ایران ایستادگی کنند وغافل از آنند که کوردها ریشه خود را به خوبی میشناسند و
    تمامی ملت کورد چه در ایران وچه در دیگر نقاط دنیا با یکدیگر برادرهستند وامید است که آن دسته از ملت کورد که اندکی جدا مانده اند , این واقعیت را درک کرده ویکبار دیگرعهد برادری خود را .
  برای طلب کردن حقوق تمامی مردم کورد به جای آورند
  هادی فرضی کەواڵی

  kalhorgorangoran

پاسخی بگذارید