ایران  سرزمین و جغرافیای است کە امروزە ملیتهای با زبان ،فرهنگ و مذهبای گوناگونی در آن زندگی میکنند و از خواندن بە زبان مادریشان محروم و خاکشان از جانب فرمانروایان تهران اشغال شدە و از کوچکترین حق سیاسی در کشور برخوردار نیستند .
حاکمان ایران در طول فرمانروایشان بر جغرافیایی کە امروزە ایران نام دارد با سرکوب و اختناق خاک و میهن ما کوردستان را تحت اشغال خود در آوردە و زبان، فرهنگ و دین خودشان را بە مردم و ملت ما تحمیل کردە و زندگی را برای ما کوردها با مشکل روبرو می کنند و حتی اجازەی کولبری هم در میهن خویش نداریم. .
ملت کورد برای رهایی از دست اشغالگران از راههای مختلفی کوشیدە تا حق و حقوق خود را بدست آورد ولی حاکمان ایران با زور چماق و اسلحە بە سرکوب این ملت صلح طلب پرداختە و با زندانی کردن و اعدام رهبران و مبارزین کورد جواب حق طلبانەی ما را برای رسیدن بە آزادی و حقوق برابر دادەاند.
سال ١٣٥٧ خلقهای ایران علیە رژیم دیکتاتور و ضد مردمی محمدرضا شاە قیام کردند و بە حکومت دیکتاتوری وی پایان دادند بە امید اینکە بتوانند در رفاه و صلح در میهن خویش زندگی کنند و از حق تعیین سرنوشت برخوردار باشند،متاسفانە آخوندهای جلاد بە رهبری خمینی بر احساسات مذهبی مردمان ایران کە اکثریت شیعە مذهب بوده اند سوار شدند و حاکمیت کشور را بە دست گرفتند.
ملاهای ایرانی از ابتدای بقدرت رسیدن بە پاکسازی مخالفین خود برخواستند و روزانە در شهرهای سراسر کشور جوانان دلیر و آزادیخواە کورد ،بلوچ،عرب ،تورک و ایرانی  را بە جوخە های دار کشیدند.
حکومت اسلامی بە رهبری خمینی فرمان حملە و جهاد علیە  ملت بیدفاع و آزادی خواه کوردستان صادر کرد و پاسداران و مزدوران جنایتکار رژیم اسلامی با مدرترین سلاحهای روز بە خاک و میهن ما یورش آوردند و مغول آسا زن و بچەی مردم کورد را زیر تانک و توپهایشان تکە و پارە کردند و هزاران نفر را بی خانمان کردند و روستاها و شهرهای کوردستان را بە آتش کشیدند.
ملت کورد بە ناچار دست بە اسلحە بردە و دوش بە دوش احزاب کورد در مقابل رژیم خونخوار جمهوری اسلامی ایستادە و بە دفاع از خود و میهن خویش پرداختند .
در سرزمین کوردستان مردمانی زندگی میکنند کە اکثریت آنها کورد و در جغرافیای کوردستان سکونت دارند کە مسلمان نیستند و زیر نام یارسان از دین و فرهنگ خود کە بخشی از تاریخ و فرهنگ ملت کورد و کوردستان است پیروی میکنند و بر این باورند کە پیشوایان یارسان در گذر تاریخ در مقابل تجاوز تازیان صحرانشین  برای حفظ فرهنگ و آداب و رسوم کورد و کوردستان از یار و یارسان دفاع کردە و بە این آیین اهورایی ادامە دادەاند. 
با سر کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی یارسانیان بعنوان کورد و یارسان مورد حملە چماقداران حکومت امام زمان قرار گرفتند و خانە و کاشانەشان زیر حملات سنگین نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ویران شد و تعداد زیادی از مردان دلیر کورد یارسانی از جانب رژیم ایران در مناطق یارسان نشین بە دار آویختە شدند،.
کوردهای یارسانی برای دفاع از خود و جامعە یارسان خود را در سازمانهای کوردستانی وقت سازمان دادند بلکە بتوانند صدای خاموش همکیشان خود را بە جهانیان برسانند. ولی متاسفانە احزاب کوردی نە تنها نتوانستند سنگر خوبی برای مردم کورد یارسان باشند بلکە هویت یارسان بودن را از پیروان یاری میگرفتند و هیچ نقشی در احزاب خود بە کوردهای یارسان نمیدادند .
تمام احزاب کوردستان ایران در مناطقی تشکیل شدەاند کە مذهب رسمی آنها مسلمان و سنی مذهب هستند رسانەهای این احزاب و برنامەهایشان با آیات قرآنی شروع میشود و این امر خود بخود با فکر و مرام مردم یارسان در تضاد بود و این احزاب نمیتوانستند تحمل کوردهای یارسانی را بکنند آن هم بە خاطر عقایدشان.
بە همین دلیل یارسانیان برای دفاع از خود و جامع بیدفاع یارسان دهە ٨٠ تشکیلاتی را بنیاد نهادند بە نام جنبش جامعه اهل حق و بە مبارزە علیە جمهوری اسلامی ایران برخواستند و دوست داشتند در کنار احزاب کوردی برای حق و حقوق ملت کورد با اتحاد و همبستگی مبارزە کنند ولی احزاب کوردی نە تنها هیچ کمکی بە یاران ما در آن مقطع زمانی نکردند بلکە آنها را زیر فشار گذاشتند و در نهایت آنها را وادار کردند کە جنبش را منحل کنند  .
امروزە با شرایطی کە در خاورمیانە پیش آمدە کوردهای یارسان بیش از هر وقت و زمانی احتیاج بە سازماندهی و سازمانیابی هستند چون سرنوست یزیدهای کوردستان عراق و کاکاهیها (یارسانیهای) کوردستان عراق بە ما میاموزد کە نباید سرنوشت خودمان را بە کسانی بسپاریم کە در عرض یک ساعت ما را با هم دین و هم عقیدهای خودشان بە معاملە بگذارند و نیروهایشان را عقب بکشند و زن و بچەهای ما را در صحراهای عربستان بەفروش بگذارند.
بە همین خاطر ما یارسانیان بە این نتیجە رسیدیم هیچ حزب و گروهی نمیتواند نمایندە ما باشد و از حقوق از دست رفتەی ما دفاع کند بجز یارسانیان  و مردم یارسان ، بە همین خاطر خود را بار دیگر سازمان دادە و سازمان یاریکورد را در سال  ٢٠١٠ تشکیل دادە کە بتواند صدای جامعە یارسان باشد در هر جا و مکانی.
امروزە با نکاتی کە در این چند خط بالا بیان شد مردم یارسان بیش هر زمانی احتیاج بە اتحاد و همبستگی دارند کە بتوانند در مقابل دشمنان خاک کوردستان و آیین یاری کە بخشی از هویت ملت کورد است دفاع کنند و ما دست دوستی و اتحاد را بسوی تک تک مردم یارسان و کسانی کە باور بە این آیین کوردی دارند دراز میکنیم و آنها را بە وحدت و همبستگی دعوت میکنیم.

بە امید پیروزی خلق کورد و آزادی کوردستان

مهرداد احمدی پور ٢٢.١.٢٠١٩

Likes(4)Dislikes(0)