پیشنهاد هنرمندان و روشنفکران شهر کرمانشا برای تعغییر نام تالار وحدت بە نام شهرام ناظری و مخالفت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

0
19

 

جمعی از هنرمندان و شاعران کورد استان کرمانشاە خواستار تعغییر نام  تالار وحدت بە نام هنرمند بزرگ کردستان شهرام ناظری از پیروان آیین یاری شدند کە با مخالفت دولت مردان جمهوری اسلامی روبرو شدند.

. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: پیشنهاد تغییر نام تالار وحدت به نام شهرام ناظر باید با طی مراحل قانونی و بررسی در کمیسیون مربوطه باشد.

ابراهیم رحیمی زنگنه درخصوص نامگذاری یکی از سالن های  تئاتر تالار وحدت به نام شهرام ناظری گفت این موضوع در مراسم تجلیل از شاعران کرمانشاه به عنوان یک پیشنهاد مطرح شده و باید در کمیسیون های مربوطه اداره کل ارشاد بررسی شود.

شهرام ناظری خوانندەی کرد و از پیروان یارسان است بە این خاطر  دولت مردان جمهوری اسلامی  اجازە نمی دهند هیچ چیزی بە اسم این هنرمند بزرگ کورد ثپت شود.

 

 

پاسخی بگذارید