ضمن درود بيكران خدمت ملّت بزرگ كورد و نيز همكيشان عزيز يارسانى

از آنجا كه افتخار خدمت به ملّت كورد ونيز خدمت به حضرت حق ( سلطان سرجم) در سازمان ياريكورد نمايندگى آمريكا به اين جانب واگذار شده كمال خوشنودى را دارم و نيز سپاس گذارم از عزيزان بزرگ يارسان در اين سازمان كه بنده را لايق اين خدمت گذارى دانستند.
در راستاى اين امر بر خود واجب دانستم كه هر چند كوتاه اما نكاتى را در ارتباط با دو امر بزرگ و اساسىِ درپيش، به عرض برسانم.
نخست در ارتباط با رفراندوم تأيين شده توسط رئيس اقليم كوردستان.

ما به خوبى ميدانيم كه چه راه سختى در پيش است و چه خطرات و توطئه هايى از سوى دشمنان متجاوز به آب و خاكمان ما را تهديد ميكند . اما اين نكته را نيز ميدانيم كه اگر از بارش تگرگ ابرهاى سياه بر ميوه هاى باغمان بترسيم بايد از باغ و ميوه هاى آينده اش ، از بركاتش ، از سايه درختانش دست كشيده و نا اميد منتظر ارّه بى رحم كاسبان شهر براى قطع درختان و آرزوهايمان بنشينيم . كوردستان باغيست كه با خون هزاران جان باخته زن و مرد ، پير و جوان امروز به ثمر نشسته .

لكن با تمام قدرت و صراحت از اين تصميم حمايت نموده و در راه اين امر تا آخرين نفس در كنار مجريان اين تصميم خواهيم ايستاد..

عرض دوم اينكه …

سالهاست كه همسايگان روباه صفت با ترفندهاى مختلف قصد دارند ملت بزرگ كورد را از هم جدا كنند تا حتىٰ براى جنگ عليه اين ملّت از خود ما استفاده كنند و در واقع به واسطهْ  برادر كشى از آرمان ها و اصول دموكراسى خواهانه كوردستان دور شده و خود قصاب يكديگر شويم .

يكى از اين ترفند ها كه همواره و در طول ساليان دراز رژيم جمهورى اسلامى از آن استفاده نموده ايجاد اختلاف در ميان مذاهب و اديان و اعتقادات است.

اين فاشيست هاى نژاد پرستِ پارسى با همين ترفند بلوچستانِ مظلوم را نسلكشى كردند . كه من اين روش ناجوان مردانه جنگى را ( نسل كشى نرم ) ميخوانم  كه بى هزينه ترين جنايت است.

از اين رو از تمام ملّت كورد دعوت ميكنم كه فريب اين بازى كثيف رژيم جمهورى اسلامى را نخورند و هوشيارانه در راستاى عزّت و افتخوار كورد و كوردستان قدم بردارند .

( براى دشمنان ما هدف فقط كورد بودن ماست نه دين و اعتقادات ما )

هموطنان كوردستانى ما در تركيه اكثراً هم دين و مذهب دولت تركيه هستند . اما چرا حكومت فاشيست تركيه از هيچ جنايتى براى نابوديشان كوتاهى نميكند ؟!!! زيرا هدف اصلى دشمنان ما نابودى ملّت كورد و زبان شيرين كوردى است .

در پايان اميدوارم بتوانم در خدمت ملّت عزيز كورد باشم تا در حضور حضرت سلطان سرجم روسفيد بمانم .

 وحيد مرادى ( كوالى) نمایندە سازمان یاریکورد آمریکا ٢٢.٦.٢٠١٧

Likes(3)Dislikes(0)