روز جهانی زن در حالی فرا میرسد که جنبش آزادی زنان مانند هر سال در آستانه 8 مارس یکبار دیگر تعهد خود را به مبارزه برای آزادی بی قید و شرط زنان و برابری کامل و واقعی زن و مرد اعلام میکند.
 گرامیداشت 8 مارس و اعلام تعهد جهانی به امر آزادی زن در آستانه این روز به یک سنت پایدار رادیکال در جهان مبدل گشته است وسالیان طولانیست کە هر سالە در چنین روزی در برخی از مناطق جهان این روز را به پاس جنبش زنان گرامی میدارند کە در گذشتە و حال، قدمی پراهمیت درخصوص جنبش زنان بە شمار می آید. روز ۸ مارس از طرف سازمان ملل متحد بعنوان روز جهانی زن نامیدە شدە است، پیشینە انتخاب چنین روزی، اشارە بە نهضت زنان کارگر کارخانەهای نساجی آمریکا در سال ۱۸٥۷ میلادی دارد کە در آن زمان بە شیوه ای غیر انسانی سر کوب و اکثریت فعالان جنبش دستگیر و کشته شدند، “کلارا زتکین” یکی از زنان آزادیخواه آلمانی، تمام انرژی و استعداد خود را برای مردم  بویژه زنان به کار گرفت و به ابتکار او بود که “8 مارس” به عنوان “روز بین المللی زنان” ازجانب سازمان ملل نام گذاری و همه ساله در چنین روزی مسائل و مشکلات زنان در نشست ها و سخنرانی ها به بحث و نقد، و داوری گذاشته می شود.
 خشونت علیه زنان پدیدیه شوم سده های اخیر در اغلب کشورهای مسلمان و خاورمیانه بوده و هست، که در فرهنگ جوامع غربی  محرومیت ها و محدودیت های فراوانی برای آن در نظر گرفته شده است وبرخلاف ارزشها و احکام دینی، که اغلب زنان را سرکوب و آنان را مجرم میدانند، در جوامع دمکراتیک غربی، رویکردی انسانی و حقوقی در خصوص حق و حقوق برابر زن و مرد، در نظر گرفته شده و در چهارچوب قانون هرگونه تبعیض جنسیتی به مثابه جرم تلقی و با آن برخورد قانونی میگردد و برای محو و ریشه کن ساختن تبعیضات جنسیتی سالیان متوالی فعالان حقوق زنان در این عرصه بی وقفه تلاش نموده تا حقوق زنان را به اثبات و آن را به شکل یک قانون درآورند و به همین مناسبت 8مارس از طرف سازمان ملل متحد بعنوان روز جهانی زن نامیدە شدە است واز آنجایی که خشونت، زنان را از سهمگيری و مشاركت در امور اجتماعی و ملی اغلب کشورها باز میدارد؛ سازمانها و نهادهای متعدد ملی و بین المللی علیۀ این معضل جهانی، در همبستگی بایکدیگر در صفوف مبارزۀ فراگیر قرار گرفته و به این منظور تعهدات خویش را همه ساله در چنین روزی، تجدید می نمایند که سازمان یاریکورد نیز به نوبه خود این وظیفه را اعمال میدارد.
باتوجه به مطالب فوق الذکر و بدور از هرگونه تعصب جنسیتی و نژادی ودینی، اگر به این بیندیشیم که همه انسانیم و در یک جایگاه برابر قرار داریم، درک این را نیز خواهیم داشت که نمی شود انسان بود و در برابر تبعیض حقوق زنان سکوت اختیار کرد و دم نزد و به انسانیت باور داشت ولی آزادی انسان ها را به هر بهانه ای انکار کرد کما اینکه هزاران زن در هر گوشه ای از این جهان امروزه در جبهه های مختلف در حال مبارزه برعلیه تبعیض و بنیادگرایی فریاد حق طلبی سرمیدهند ویا سینه خود را درعفرین سپر نجات جامعه ودر برابر تبعیض و ظلم و زور ایستادگی و دلیرانه در عفرین و کوبانی، جانشان را فدای آزادی و برابری و انسانیت میکنند تا الگویی باشند برای ما و نمونه ای برای مقابله هرگونه ظلم و ناعدالتی، کما اینکه طی ماههای گذشته شاهد تحرک و پررنگ تر شدن نقش زنان در مبارزات علیه تبعیض و حجاب اجباری و نابرابری حقوقی و اجتماعی  در ایران بودیم و ستم بر زن ریشەهای عمیق اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و مذهبی دارد . هیچ کس و نیرویی نمیتواند برای زنان آزادی و رفاە بیاورد مگر اینکە خود بە آگاهی رسند و متحدانە برای کسب حقوقشان تلاش نمایند.
باید عنوان داشت که در کشورهایی کە زنان بە حقوق ابتدایی شان دست یافتەاند، نتیجە چندین دهە جانفشانی و فعالیتهای هماهنگ سازمانهای مبارز در ضمینه حقوق زنان بودە است. امروزه در سرزمین ما بنیادگریان مذهبی از هر جنسی چە داعشی و چە نوع ولایت فقیە کە نقش سرکوبگر را بازی میکنند، همە دشمنان قسم خوردە زنان و حامی جنایت و تبعیض علیه آنان هستند.
 بنابراین نبرد ضد بنیادگرایی در گام اول برای رهایی آنان باید در اصول کار مبارزە زنان محسوب گردد و در ادامە سکوت خود را در خصوص: ستم ، تحقیر ،آزار جنسی ، تهدید ، قتل, اسید پاشی و صدها مورد وحشتناک دیگر بشکنند و این اجازه را ندهند که سرزمینشان بە زندانی بزرگ برای زنان مبدل گردد.
درپایان جای دارد که این روز گرامی را به یکایک زنان و فعالان این عرصه در گوشه گوشه گیتی پهناور و همچنین زنان بی باک و دلیر کورد در هرچهارپارچه کوردستان بخصوص زنان دلیر کوردی که امروزه در عفرین نماد شجاعت و افتخار جهانیان هستند یکبار دیگر تبریک عرض نماییم و این روز را بە زنان سیاسی و فعالان مدنی و آزادیخواهان شاد باش گفتە و آرزوی بە ثمر رسیدن تلاش هایشان برای رسیدن به فردایی بهتر و آزاد آرزومندیم و امیدواریم که همگی دست در دست یکدیگر نهاده تا به دور از تبعیضات جنسیتی در کنار یکدیگر در هرکجای گیتی، کمال آرامش را در سایه برابری و حقوق انسانی تجربه نماییم.

سازمان یاری کورد (یارسان)

 2018/3/6 

logo-yarikurd-new

Likes(4)Dislikes(0)