پیام سازمان یاریکورد بە مناسبت فرا رسیدن جشن نوروز

0
12

هموطنان گرامی سازمان یاریکورد پیشاپیش فرا رسیدن سال نو خورشیدی و نوروز آزادی را بە تمامی ملت کورد تبریک و شاد باش میگوید. امیدواریم با شادمانی و نشاط بە استقبال نوروز آزادی رفته و فصل وزیدن نسیم پیروزی بر سر زمین اهورایی کوردستان را بادلی آکنده ازمهر وصمیمیت جشن بگیریم. عزیزان نوروز امسال جشن آزادی و استقلال ملت کورد میباشد ، ملتی کە برای تعیین سر نوشت خویش و استقرار حاکمیت ملی و گذار بە دمکراسی و اعاده حق خواهی ،هر روزە در نبرد با خفاشان تاریک اندیش مذهب اسلامی در جدال و وارد مرحلەای تعیین کنندە و سرنوشت ساز شده است. ملتی آرمان خواه کە بە پشتوانە تاریخ پر افتخار و مبارزات درخشان ،که حکایتهایی از برگ زرین تاریخ ، کە نماد زیستن ، زندگی شایستە و بدون تبعیض را حق مسلم خود دانستە و در این راە چە بسا قربانیانی نیز در راه احیاء تقدیم کردە است. خطرات ناشی از ماجراجوییهای مذهبی کور اندیشان منطقەیی نخواهد توانست راە روشنایی و آزاد اندیشی ملت صلح طلب کورد را بە تاریکی مبدل کند. ملت کورد نوروز امسال (نوروز آزادی)را با بهرە گیری از تجارب مبارزاتی و آن همە قربانیان راە آزادی، دست آوردهای خویش را بە لحاظ کیفی و کمی ارتقا دادە و سهم قابل توجهی از پیروزی نهایی کە بە همت پایداری و دلاوری این قهرمانان راە آزادی مستدام گردیدە، بە خود اختصاص دادە، و بە همت حق طلبی ملت آزادیخواهی کورد ، نوروز امسال نوید امید بخشی برای افقی پیش روی و درخشان که سرشار از پیروزی و آزادی نهایی ملت کورد و دیگر ملتها خواهد بود به شادی می نشینیم. نوروز بر تمامی ملت کورد پیروز و پاینده باد
سازمان یاریکورد ١٩.٣.٢٠١٥

پاسخی بگذارید