پیام تبریک سخنگوی سازمان یاریکورد،بە مناسبت فرا رسیدن جشن نوروز

0
29
سال 1396شمسی و عید نوروز را بە تمامی زنان ومردان کورد زبان و هم تباران یارسانی خود وهمچنین یکایک خانوادەهای جانباختگان راە آزادی میهنم کردستان  وهمچنین انقلابیون و فعالین راە آزادی ملت کورد در گوشە و کنار دنیا پیشاپیش تبریک وتهنیت عرض مینمایم.
 عید نوروزسرآغاز طراوت طبیعت و جوان شدن جهان و تازە شدن فضای زندگی طبیعی انسان ها است و چە نیکو است کە همراە با طراوت جهان ، جان و دل انسان ها نیزطراوت پیدا کند .

ما اگرنگاهی داشته باشیم به سالی که گذشت وهمین طور به سالی که پیش روی ما است متوجه خواهیم شد؛سالی کە گذشت سال طوفان های سیاسی و تلاطم های نا گوار برای اغلب مناطق جنگ زدە خاور میانە بود کە هرچهار فصل آن آغشتە از زمستانی سرد و طولانی بود کە شرایط آن متناسب با نیازهای مردمی منطقە و همین طور ملت مظلوم کورد نبود، آمدن برق آسای داعش بە منطقە خاورمیانە و به خصوص مناطق کورد نشین وهمین طور مطرح کردن خلافت اسلامی و بازگرداندن قانون شریعە بسیاری از ایده ها را نسبت بە گذشتە دگرگون کرد ،  دراین میان نیز ایده استقلال کوردستان هم مطرح شد و بیش از پیش کوردها توانستند مسئلە استقلال و یک پارچە شدن خاک کوردستان را در بین کشورهای هم مرزخود وهمین طور در میان جوامع بین الملی مطرح کنند که صحبت در این باره تا پیش از ظهور داعش تنها در پشت درهای بستە امکان داشت وتنها حاکمان اقلیم بودند که دراین باره گفتگو داشتند و صعود داعش کە یکی از پیامدهای منطقەی خاورمیانە به حساب میآمد ، بحرانهای دیگری را در این منطقە در حال انفجار گستردەتر، عمیق تر پیچیدەتر نمود و راە حل ها را نیز دشوارتر و سخت تر نمود و بنا به گفته تحلیل گران سیاسی ، داعش بسیاری از مشکلات بزرگ و کوچک ، چه در گذشته وچه در حال خاورمیانە وبە ویژە عراق و سوریە را بە یکدیگر وصل نمود و داعش توانست از خلاء سیاسی و ناکار آمدی های حاکمان بی لایق در منطقە سواستفادەی سیاسی کند و بحرانهای خاورمیانە را تشدید و زندە کند اما بی گمان محکوم بە شکست حتمی خواهد شد و در دراز مدت تغییر و تحولات تازەای در منطقه جایگزین هر یک از این بحران ها خواهد شد کە اکنون کمی دور از انتظار است برای پیش بینی خوش بینانه وقضاوت کردن در این باره اما می‌توان امیدوار بود که اگر بخت با ملت کورد یار باشد شاید بتوان گفت که سال نو را میتوان سال آزادی کوردستان نامید چرا کە یکی از تاثیر گذارترین رویدادهای سالی کە گذشت فروپاشی قدرت رژیم های قسم خوردەی علیه ملت کورد بود کە در حال انفجار هستند ومی توان گفت تقریبا شیرازه آنها ازهم پاشیدە شدەاست .

در حقیقت مسئلە استقلال کوردستان و تشکیل یک کیان یا دولت کوردی دیگر یک آرزوی شاعرانە نیست ، ملت کورد تا دم تیغ برای آزادی و حرمت و حفظ کرامت انسانی خویش پیش رفتە است و هزاران بار با مرگ و جنساید و کشتارهای وحشیانە حاکمان استبدای دست و پنجە نرم کردە است . استقلال کوردستان ارتباط زندە و تنگاتنگی با تغییر ژئوپلوتیک و آرامش خاورمیانە دارد .

 رویدادهای منطقە ، هر یک آزمونی بودند کە باید از آنها درسی آموخت و بی شک باید بیاموزیم اگر برای بنای سیاسی خود سقفی نداشتە باشیم سقوط ما حتمی است . اگر نگاهی گذرا بە تاریخ پر فراز و نشیب ملت کورد داشته باشیم پی خواهیم برد کە ما از گذرگاهای دشوارتری عبور کردەایم و بقاء خود را حفظ نموده ایم و اینک  که نوروز فرا میرسد ما نوروز را جشن میگیریم ، برای اینکه طبیعت نیز در حال زندە شدن است ، واین موضوع به ما اثبات میکند کە ما ملت کورد همچنان بیدار وپاینده خواهیم ماند حتی اگر تازیانە های جبر تاریخ و پاسداران کاذب مرزهای جغرافیایی کوردستان،پیکر نحیفمان را بیش از پیش بیآزارند . بی گمان برای اثبات ماندن وزندە بودنمان نیاز بە وحدت و همبستگی بیش ازهرزمان دیگر داریم و ما می‌توانیم با همبستگی واتحاد نشان دهیم کە ملت کورد همچنان تا رسیدن به خواست قلبی یکایک ما از پای نمی ایستد وهمچنان با شور وافتخار به مبارزات خود تا رسیدن به خواسته هایشان  ادامه خواهند داد.

در پایان بار دیگر نوروز را بر یکایک کورد زبانان عزیز تبریک عرض مینمایم وآرزوی سالی خوب و پر از شادمانی را برای همگی هم میهنانم  آرزومندم   .

گلزار الماسی سخنگوی سازمان یاریکورد

لندن ١٦.٣.٢٠١٧

nawroz yarikurd

پاسخی بگذارید