جامعه يارسان در ادوار مختلف و بزنگاه هاى حياتى در مقابل هجمه هاى وحشيانه ، همواره در كوهستانهاى كردستان _دالاهو و هورامان (زاگروس) – براى حفاظت از فرهنگ ، زبان و هوّيت ملى خويش مبارزه  و مقاومت  كرده‌اند ، در مقابل هجوم اعراب و مغول درقالب گروه‌هايى  منسوب به هفتن و چل‌ تن در نسلهاى پياپى از خود مقاومت نشان داده اند و همچنين در مقابل ژنوسايدهاى فرهنگى و فيزيكى و سياستهاى همگون‌سازى از از دوران صفوى تا قرن اخير از حكومت شاهنشاهى پهلوى تا رژيم جمهورى اسلامى براى حفاظت از باورداشتهاى آيينى و فرهنگى خود مبارزه كرده است كه اگر اراده و روح مقاومتى و مبارزاتى مردم يارسان نبود بى‌شك اكنون ملت كرد قسمتى عظيم از ميراث فرهنگى_تاريخى خود را از دست داده بود.
در دوران شاهنشاهى ، تمركز گرايى در چارچوب سياست و ذهنيتِ يك ملت- يك فرهنگ -يك زبان- يك سرزمين ، تمام ارزشهاى مختص و ويژه يارسان را ناديده گرفته و هويت و شخصيت يارسانى و در واقع موجوديت يارسان را به عنوان آيين و فرهنگى كوردى انكار ميكردند و همچنين در طول چهار دهه قدرت گرفتن نظام جمهورى اسلامى ، همواره مردم يارسان را كافر ، نجس و شيطانى معرفى كرده و به بهانه‌هاى مختلف در رسانه‌هاى داخلى و بر منبر مساجد و دانشگاهها يارسانيان را مورد اهانت و تمسخر قرار داده‌اند!
در همين سالهاى اخير چند تن از معتقدين يارسانى ؛ نيكمرد طاهرى ، حسن رضوى و محمد قنبرى در اعتراض به اين اهانتها و براى به قيام واداشتن جامعه يارسان در مقابل ظلم رژيم ، پيكر خود را به آتش سپردند و به اين طريق برگى ديگر از تاريخ مبارزاتى يارسان را ورق زدند !
فعالين جامعه يارسان نيز هيچگاه تسليم ظلم رژيم نشده و همواره به طرق مختلف نارضايى خود از وضعيت موجود را نشان داده و براى دستيابى به حقوق جامعه يارسان تلاش نموده‌اند .
هرچند دولتها و قدرتهاى اشغالگر كردستان همواره تلاش كرده‌اند كه با بكار گرفتن جيره خواران و مزدوران ، نفاق و نزاع بين مردم يارسان با معتقدين به اديان ديگر در روژهلات و باشور كردستان ايجاد كنند اما صلح جويى ، برابرى و عدالت كه از اركان فرهنگ يارسانى است تا حدودى اين دسيسه‌ها را بى تاثير گذاشته است .
اكنون در حالى عيد خاونكار و مقاومت تاريخى و نمادين سلطان سهاك و يارانش در مَرنو هَورامان را جشن می‌گيريم كه در هر چهار پارچه ميهنمان _كردستان_ مقاومتى وسيع و بى‌نظير را به پيشاهنگى فرزندانمان در چارچوب جنبش آزادى در مقابل اشغالگران كردستان و داعشِ تروريست شاهد هستيم .
جامعه يارسان بدليل در اقليت بودن از لحاظ آيينى ، با شرايط منطقه‌اى موجود می‌تواند با سرنوشتى همچون ايزديهاى شنگال مواجه شود كه بسيار بايسته است كه از نسل‌كشى شنگال درس بگيريم و با شناخت اينكه چه كسانى پشت مردم شنگال را در مقابله با داعش خالى كرده و چه كسانى با جبهه‌گيرى در كوههاى شنگال ، ده‌ها هزار زن و كودك و پير و جوان ايزدى را از خطر نسل كشى نجات دادند ، آينده پرخطر را از پيش بشناسيم !
مردم يارسان بخشى از ملت عظيم كرد هستند و اين حق را دارند كه بمنظور سهيم شدن در آينده خاك و سرزمين خود در چارچوب پروژه ملتِ دموكراتيك، خود را سازماندهى كرده و با همت گرفتن از اراده و توان ذاتى از ارزشهاى ملى ، انسانى و آيينى خود دفاع كنند .لازم است كه جامعه يارسان از نظر سياسى ، فرهنگى و اجتماعى با اساس قراردادن جامعه دموكراتيك ، آزادى عقيده و معيارهاى جامعه اخلاقى_سياسى تلاش و فعاليات خود را گسترش دهند .
ما بعنوان شوراى مديريتى پلاتفورم يارسان ، جشن خاونكار_ يادواره مقاومت و مبارزه سلطان سهاك و يارانش _را به جامعه يارسان ، ملت كرد ، جنبش آزادى و همه انسانهاى آزاديخواه و صلح جو تبريك می‌گوييم .
                                شوراى مديريتى پلاتفورم يارسان

 

Likes(0)Dislikes(0)