چند روزی است کە کامیونداران و رانندگان در شهرهای مختلف ایران و کوردستان برای بدست آوردن حق و حقوق و خواستهای صنفی خود دست بە اعتراض و اعتصاب زندەاند،کە علیرغم فشارهای دستگاهای امنیتی و مسئولین جمهوری اسلامی اعتصاب و اعتراضات آنها ادامە دارد و رانندگان بخشهای دیگر کشور بە آنها وصل شدەاند.

اعتراضات کامیونداران شهرها و بخشهای مخطلف ایران اگر چە خواستی صنفی میباشد،اما خود بخشی از بحرانهای سیاسی و اقتصادی است کە رژیم جمهوری اسلامی در مدت نزدیک بە چهار دهە برای خلقهای ستمدیدە ایران بە ارمغان آوردە است و مردمان ایران را با مشکلات سیاسی ،اقتصادی و امنیتی بزرگی روبرو کردە است.

رژیم جمهوری اسلامی در مدت چهار دهە فرمانراوی خود با سرکوب و اختناق اعدام و ترور مخالفین خود و هزینە کردن میلیاردها دلار برای همپیمانان تروریست خود در گوشە و کنار گیتی توانستە بە حکومت  خود ادامە دهد و مردم را با فشارهای تاقت فرسا روبرو کند.

ما همصدا با کامیونداران و رانندگان کوردستان و شهرهای ایران از اعتراضات آنها برای رسیدن بە آرزوهایشان کە رهایی از دست نابرابرهای سیاسی و اقتصادی است کە رژیم ملاهای ایرانی برای آنها بە ارمغان آوردەاند پشتیبانی میکنیم و  از  دیگر طبقات جامعە میخواهیم کە از اعتصاب و اعتراضات رانندگان کامیونها پشتیبانی بکنند و در این امر بزرگ و انقلابی آنها را تنها نگذارند.

پیروز باد خیزش خلقاهای ایران از جملە اعتصاب کامیونداران و رانندگان کوردستان و ایران

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

سازمان یاری کورد (یارسان) اتحاد انقلابیون کوردستان

هفتم خردادماە ١٣٩٧ برابر با ٢٦.مەی ٢٠١٨

 

 

 

 

Likes(3)Dislikes(0)