روز 29مرداد سال ۱۳۵۸ خمینی جلاد طی یک فتوای جنایتکارانه دستور سرکوب وحشیانه‌ مردم کردستان را صادر کرد. خمینی، نیروهای ارتش، پاسداران و چماقدارانش را به‌همراه یک دوجین قاضی دژخیم به‌ سرپرستی آخوند خلخالی برای اجرای این فرمان روانه ‌کردستان کرد.

خمینی، جدای‌ از نسبت‌ دادن اتهام پوشالی و آخوند‌ ساخته وابستگی مردم کردستان به غرب، بدترین جرم آنان را ”مخالفت با جمهوری اسلامی“ و ”تحریم رفراندم“ عنوان کرد.،خمینی د‌جال همچنین با نوشتن عبارت ”مخالفین اسلام که می‌خواهند کشور را به‌ کفر بکشند“ ، درفتوای خود، زمینه‌ هرگونه جنایتی را برای دژخیمانش فراهم کرد تا آنها در اعدام و بمباران روستاها و شهرهای کردستان تردیدی به‌خود راه ندهند.

رژیمهای ایران در طول تاریخ برای ماندگاری و بقای خود دست به هر کاری علیە مخالفین خود بویژە ملیتهای تحت ستم زدەاند ، ترور واعدام روشنفکران و نسل کشی مردم کوردستان و اشغال سرزمین مادری این ملت صلح طلب نمونه ای از جنایاتی است کە جمهوری اسلامی علیە خواست بر حق ملت و میهن ما مرتکب شدە است که ملت بزرگ کوردستان هیچگاه جنایات دژخیمان و حاکمان دیروز و امروز تهران را فراموش نخواهند کرد.

جنایات و همچنین دزدی و غارت منابع کوردستان از جانبت رژیمهای گذشتە و کنونی ایران و ناعدالتیهای سیاسی و اجتماعی کە بر ملت ما تحمیل کردەاند باعث شد که مردم کورد برای خواستن و گرفتن حق خود، علیە حاکمان تهران دست بە اعتراض و مبارەزە بزنند تا بتوانند حق و حقوق خود را بە دست بگیرند .

ملت کورد همیشە برای بە دست گرفتن حق سیاسی و ملی خود دست دوستی و آشتی را بە روی اشغلگران کوردستان دراز کردە است و خواستار گفتگو با آنها شدە است ولی از آنجا که بسیاری از منابع ایران در خاک کوردستان و دیگر بخشهای مناطق اشغال شدە توسط ایرانیها در حاشیه جغرافیای کنونی ایران است و ایران از لحاظ کشاورزی و نفت و…در واقع دولت فقیری به شمار می رود هیچ گاه حاضر نشد دست دوستی را بە طرف مردم کورد دراز کند ەاندبلکە به جای دادن حق و حقوق بر حق ملت کورد با گلولە ، اعدام ، سرکوب و شکنجە دلیر مردان و شیر زنان کورد جواب خواست صلح طلبانە مردم کورد را داد.

ملت کورد برای رهایی و حقوق برابر با دیگر ملیتهای ایرانی همیشە مبارزە کردە و در این راە هزاران انسان کورد جان خود را فدا نمودەاند و تا روزی کە سرنوشت خود را بدست نگیرند دست از مبارزە نخواهند کشید این مبارزە ادامە میاباد چە شاە در تهران حاکم باشد چە شیخ تا وقتی میهن ما از جانب نظامیان ایرانی اشغال باشد ما علیە اشغالگران میجنگیم چون ما معتقدیم کە حق دادنی نیست گرفتنی است، و ما امروز یا فردا میهن خودمان را از اشغالگران پاک میکنیم و مثل تمام ملل دنیا در سرزمین خودمان با آزادی و دور از ستم ملی زندگی میکنیم و کردستان را آن طوری میسازیم کە خودمان میخواهیم.

مرگ بر دشمنان و اشغالگران  کردستان زندە باد آزادی

هدایت حیدری ١٠.٢.٢٠١٩

Likes(2)Dislikes(0)