(بیانیه کانون مبارزه با نژادپرستی در ایران)

روز جمعه 28/10/2016 شاهد تحرک گروه هایی بودیم که به بهانه روز کورش در پاسارگاد جمع شده بودند. با بررسی شعارهای اين تجمع می توان پی برد که سردمداران آن، سلطنت طلبان، پان ایرانیست ها وباستانگرایان هستند که محور مشترک شان دشمنی با عرب هاست. 

البته این گردهمایی، به رغم سردادن شعارهایی به سود رضا پهلوی، نمی توانست بدون رضایت جناحی از حاکمیت انجام گیرد، وگرنه چگونه است که تجمع همه ساله محدود کانون نویسندگان بر مزار احمد شاملو یا گردهمایی هویت طلبانه مردم آزربایجان در قلعه بابک را در دهه هشتاد شمسی بر نمی تابند و با خشونت با آنها برخورد می کنند.
شعارهایی مانند » کورش آریایی، تولدت مبارک»، » ما آریایی هستیم عرب نمی پرستیم»، » کورش پدر ماست، ایران وطن ماست» و «همش میگن دست خداست، هر چه بلاست ازعرباست» نشان می دهد که این، یک گردهمایی نفرت افکن، نکبت آمیز و نژاد پرستانه است، حتی اگر در ظاهر در مخالفت با رژیم اسلامی ایران باشد. این پدیده را پیشتر در سلام هیتلری تماشاگران مسابقه تیم های ایران و آلمان در سیزده آبان 92 در ورزشگاه آزادی، و در توهین های مکرر به ملیت های عرب و ترک در همین ورزشگاه و دیگر ورزشگاه های ایران دیده ایم. 
فعالیت های حزب های سومکا و پان ایرانیست در دهه سی شمسی نیز در ظاهر در مخالفت با رژیم شاه بود اما سیرحوادث نشان داد که همان رژیم،بیشترین بهره را از آن شعارها و فعالیت ها گرفت.
فاشیسم آریایی در جامعه ایران رو به رشد دارد و عرب ها، هدف بلاواسطه آن هستند. این جریان گرچه در حدی نیست که بتواند همچون فاشیسم هیتلری، دنیایی را به خاک و خون بکشد اما خطرش را برای ایران و منطقه نباید دست کم گرفت. 
حرکت روز جمعه در پاسارگاد باعث شادمانی نه تنها راسیست های وطنی بلکه بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور نیز شد، گرچه اغلب شخصیت ها و سازمان های آزادیخواه و عدالت طلب نسبت به این مساله سکوت اختیار کردند که احتمالا نشانگر رضایت آنها نیست. اما انتظار می رود اینان لایه سکوت بشکنند و در برابر این پدیده شوم موضع بگیرند، زیراهدف های بعدی فاشیسم رو به گسترش آریایی هستند.  این فاشیسممی کوشد جایگزین استبداد دینی – شووینیستی شود و یا با آن در قدرت و ثروت سهیم گردد. بی گمان دومی به اولی نیاز دارد تا هم در داخل فرآیند سرکوب را پیش ببرد و هم در خارج به سیاست های امپریالیستی اش جامه ملی بپوشاند. 
کانون مبارزه با نژاد پرستی در ایران که طی شش سال گذشته مبارزه مستمری را با پدیده زشت عرب ستیزی انجام داده است، با نکوهش شعارهای نژاد گرایانه و ضد عربی تجمع روز جمعه، از همه نیروهای ضد فاشیست می خواهد در برابر این پدیده خطرناک موضع بگیرند.
بیانیه شماره 33/30/10/2016  
Likes(0)Dislikes(0)