یاران و یارسانیان عزیز

ما در حالی وارد هفتمین سال تشکیل سازمان یاریکورد میشویم کە جهان در آشوب بنیادگرایی اسلامی رنج می برد و پوپولیسم و سادەانگاری و مردم فریبی دستمایە بسیاری از سیاست مداران مردم فریب شده است. در خاورمیانە و اروپا وآسیا، هیجان ناشی از تروریسم کورمردم را درآشوب واسترس قراردادە است. شیوەای ازباوراسلامی در جهان ظهور نمودە است کە با حملە و کشتن دیگران، بە خیال خود بهشت را برای خود بە غنیمت و دیگران را نیز از گناه بیشتر نجات می دهد. بە همین دلیل با ترویج اسلام رادیکال و بنیادگرا، خشونت مذهبی را گسترش داده وموجب کشتار جمعی انسانها میشوند.
با روی کار آمدن رییس جمهور جدید در امریکا وحملە روسیە بە اکراین و سوریە و گسترش بنیاد گرایی شیعە و تشکیل هلال آن، بە سرکردگی ایران در خاورمیانە و تقابل جدی عربستان و بنیادگرایی پیروان اهل سنت و تحرکات خلاف دموکراسی در ترکیە،عملا جنگی بە سرکردگی این کشورها در خاورمیانە اغاز شدە است که بی گمان در آستانە تحولاتی شگرف در تاریخ هستیم.
سازمان یاریکورد، درپایان هفتمین سالگرد خود، یاد وخاطرە زنان و مردان کورد و غیرکوردی را گرامی می دارد کە در پیکارهای رهایی بخش خود بر علیە جهل و تاریک اندیشی داعش جانهای عزیزشان را فدا کردند، جهان با پدیدە جدیدی از تروریسم و بنیادگرایی مواجە شدە است و درمقابل آن حماسە دفاع وجانفشانی زنان و مردان کورد، چهرە تابناک روزگار شدە است وما بر این باورهستیم کە خاورمیانە در آستانە دگرگونی و همچنین تغییرات جغرافیایی در عراق و سوریە قرار خواهد گرفت و کوردان جهان با وضعیت جدیدی مواجە خواهند شد وبە همین دلیل ما باید برای تغییر وضعیت جدیدی آمادە شویم و سازمان یاریکورد برای رسیدن بە این نقطه رنجهای بیشماری را از گذشته تا کنون متحمل گشتە است واینک اعضا و هواداران این سازمان خرسند هستند کە در آستانە هفتمین سال تاسیس سازمان یاریکورد، با باوری عمیق بە آیین یاری، راهجوی قلەهای بلند راهی باشند کە پیران و بزرگان آیین یاری پی آن را بنا نهاده اند.
سازمان یاریکورد، یک سازمان و تشکیلات باورمند بە آیین کهن یاری است واین سازمان را کسانی بنا نمودند کە شاهد ستم های چندگانە بە باورمندان و خلقی بودەاند کە در آستانە کشتارو نابودی و ژنوساید قرار داشتە و دارند. با پیروزی انقلاب سال پنجاه و هفت خورشیدی در ایران، حکام و ملایان دشمن آیین یاری،شمشیرها را از رو بستە و با حکم آخوندخلخالی، دادستان دادگاه انقلاب، بە سرزمینهای کە مردم باورمند بە آیین یاری در آن ساکن بودند، هجوم بردە و دست بە کشتارو تحقیر و آزار و اذیت زدند و سازمان یاریکورد،یاد آن مردان و زنان مبارزی را که در مقابله به مبارزه برخواستند گرامی میدارد و آن اعمال ننگین دشمنان را محکوم میداند.
سازمان یاریکورد ضمن باور و کوشش در جهت نشرآیین یاری، بە باورهای دیگر اقوام، همچون زرتشتی و یهودی و مسلمان وغیره… احترام گذاشتە و خواهان همزیستی ملت کورد و غیر کورد باهر نوع تنوع دینی وباوری متفاوت در کنار یکدیگر است، زیرا ما براین عقیدە هستیم کە تمام خاندان های بزرگ و پیران آیین یاری، ضمن احترام بە حق انتخاب و آزادی فردی، لازم است کە در جهت صلح و آشتی و آزادی در بین مردم بکوشند و باورمندان بەآیین یاری باید از آزادیهای فردی برخوردار با شند تا بتواانند با هر نوع از سلایق سیاسی آزادی عمل داشته باشند وبر همین اساس سازمان یاریکورد عقیده دارد که تحمیل هرگونە سلیقە سیاسی ومذهبی،آسیب رسانی به ملت کورد و آیین یاری است و خلاف اصول اخلاقی و معیارهای جامعه دموکراتیک وقوانین حقوق بشری است.
تاریخ پر فراز و نشیب آیین یاری، بیشتر مٌتدهای مبارزە را آزمودە است وشاعران و عارفان نامداری چون باباطاهر همدانی یا مردان مبارزی چون تیمور بانیارانی و عارفانی چون بهلول دانا نمونەهایی هستند کە چهرە تاریخ را زینت بخشیدە اند وما براین باور هستیم کە آیین یاری، تاریخی بە درازنای زندگی بشریت دارد واین باور، در بطن خود برنامەهای کلانی را نهفتە دارد کە دانایان و پیران لازم است کە در این برهە از زمان نقاب از چهرە آن بردارند و برافزودگی ها و خرافات را نیز نقد و بررسی نمایند. سازمان یاریکورد بر این باور است کە این آیین یکی از میراث های بزرگ بشری است و ماندگاری آن بە دوام و بقای زندگی انسانها یاری خواهد رساند و بی گمان بدون شناخت گذشتە نمی توان آیندە روشنی را انتظار داشت.
سازمان یاریکورد، در پیکار رهایی بخش ملت کورد برای رسیدن بە حق و حقوق خود سهیم است و ضمن احترام بە باورها و ادیان دیگر، در جهت پاسداشت آیین یاری کوشا خواهد بودوبر این اساس تلاش خواهیم کرد کە در استانهای لرستان و کرماشان و کردستان و همە ایران و جهان در کنار یاران خود،گامی بە سوی صلح و آزادی و دموکراسی خواهی برداریم وهرگونە فشارو ستم بر ملت کورد وآیین یاری را محکوم کردە و خواهان بە رسمیت شناسی این آیین در ایران و جهان هستیم.
سازمان یاریکورد، از همه مردم کورد و جوانان و پیران باورمند بە آیین یاری، تقاضامند است کە بە این سازمان پیوستە تا در صفی متحد، علیە حاکمان کج اندیش و تمامیت خواە جمهوری اسلامی مقابله و ایستادگی نماییم که بی گمان کار حزبی و سازمانی، مردم باورمند بە ایین یاری را از فشارها و ستم های مضائف ظالمان رها خواهد ساخت زیرا ستم دینی و ستم‌ ملی، دو بار گران است کە بر شانە مردم کورد یارسان سنگینی می کند وبرای برداشتن این بار گران تنها رمز موفقیت اتحاد و وحدت جامعه یارسان وملت کورد است وهدف سازمان یاریکورد، حمایت از مردم‌یارسان ‌وهمچنین تریبونی است برای رساندن صدای خفتە در گلوی مردم یارسان بە گوش جهانیان و مبارزه علیه تبعیضات دینی و قومی و فرهنگی .

بە امید پیروزی و رهایی کمیته مرکزی سازمان یاریکورد

Likes(5)Dislikes(0)