نوروزتان پیروز

0
11

پیام نوروزی. فرخندە باد بر همەگان مقدم بهار، نوروز جاودانە جشن روزگار. در لحظات نزدیک شدن سال خورشیدی قرار داریم، با آنکە میدانم سال کە می گذرد از ما آنگونە کە باید راضی باشند، نیست، باز آرزو دارم کە سال نو و در مسیر بسوی آیندە، سالی پر از عشق و از خود گذشتگی داشتە باشیم. نوروز را بمثابەی کهنترین جشن ملی و بین المللی کە در دورەهای کیومرث و جمشید پادشاهان آنزمان، پایەگذاری گردیدە با حلول سال نو خورشیدی بە تمام شما مردم بزگوار و قابل قدر سر زمینم، تهنیت و تبریک گفتە، از بارگهی حق متعال استدعا میدارم تا هر روز ما را نوروز و نوروز ما را پیروز و همچنان سال نو و نوروز ما را سر فرازتر از سال گذشتە با بر قراری صلح دایمی و صمیمیت بیشتر از پیش میان افراد فعال سیاسی و تمام احزاب سیاسی مردم و ملتم بگرداند. سال نو، بهار نو و نوروز باستان بر همەگان مبارک باد. کاکی رستم الماسی انگلستان

پاسخی بگذارید