نامەای از یک یارسانی

0
27

مردم  دلیر و شجاع  کرمانشاه و صحنه یارسانیان عزیز  دورد برشما   پدران ومادران ،خواھران و برادرانمان باد. شماھا پیروان یاری مقیم شھرھای ھمدان کرمانشا ‌صحنە و کرند غرب و عشایر شجاع قلخانی گوران سنجابی در طول تاریخ بە دشمنان نشان دادەاید کە در مقابل ھیچ تجاوزی بی صدا ننشستە و نخواھید نشست، این نامه هشداری مایوسانه به حقوق بشر جهان است تا مردم سه میلیونی یارسان و سرنوشت دردناک آنان را فراموش نکنند.  برادران و خاھران  یارسانی داخل کشور ما  خوب درک می کنند که جهان از دیدن صحنه های آتش سوزی یارسانیان در فیسبوک و تلویزیون و روزنامەھا دیگر میدیای جھانی با خبر ھستنند. . وقتی از فقر و بدبختی  مورد بی حرمتی وتوهین از جانب پاسداران بە  مقدسات مردم یارسان قرار می گیرند این در شرایتی است کە مردم یاری ھیچ گا از خوشونت استفادە نکردەان و مردمی مھربان و سلح تلب بودەاند.  مردمان آزادە سازمانھای حقوق بشر جواب تظاھرات مسالمت آمیز برای رفع ستم ملی و مذھبی چیست؟ . جمھوری اسلامی ھر گونە آزادی سیاسی و مذھبی را از مردم کرد یارسانی گرفتە و صدای 3 میلیون و نیم مردم را خفە کردە و ھر روز جوانان یارسانی را بە بھانەھای مختلفی اعدام یا بە زندانھای دراز مدت محکوم میکند. مردم یاری ھیچ گاە بە مقدسات ھیچ کسی توھین نکردە و اجازە نمیدھد از جانب ھیچ کسی بە مقدساتش توھین بشود. . ولی متاسفانه ما هنوز متوجه نیستیم که سی چهار سال جنایت ، سر کوب ،تجاوز به تمامی زوایای زندگی و شخصیت انسانی یک اقلیت مظلوم سه میلیونی جامعه یارسان کوتاهی نمی کنند .مردم جامعه یارسان در حکومت دیکتاتوری تجربه تلخ دارند وهمه ما آگاه‌ هستیم که گول بازی دیکتاتورها نخوریم. از طرف رهبرجمهوری اسلامی ایران، آقای خامنه ای به تروریستها کمک مالی و سازوبرگ نظامی می کنند. ولی این برای جمهوری اسلامی مهم نیست که قحطی درآفریقا طولانی دارد که در روز حدود پنچ هزار نفر بر اثر گرسنگی جان خود را از دست می هند. برای جمهوری اسلامی ایران مهم نیست کُرد های یارسان در چارچوب قدرت سیاسی جایگاهی ندارند. اقلیت های در ایران مثل اقلیت کُرد یارسان که در این رژیم جمهوری اسلام ایران نمی توانید فرهنگ خود شان داشته باشند .در این رژیم نمی توانید به موضوعات زندگی خودت پاسخ دهید.اقلیت های در ایران مثل کُردها، عراب هواز، بلوجستان وباهاییان در این حکومت جمهوری اسلامی ایران نمی توانند فرهنگ خودشان را حفظ کنند ..ستیزی ونژاد پرستی تا حدی گسترش پیدا کردە  که شرایط ادامه حیات را برای مردم بسیار سخت کردە  لذا مردم عدالتجو که هیچ دستگاهی را برای تظلم خواهی نیافتند، سعی کردند اعتراض خود را به گوش حقوق بشر وسیاستمداران جهان برسانند.و تبعیض نژادی و بیگانه ستیزدر نهایت بیداد می کند. توسط اکثریت گروههای سیاسی ایرانی در خارج از کشور جنایت بشریت را محکوم می کردند حمایت خود را از مردم بی گناه یارسان اعلام کردند.مردم یارستان تاکید می‌کنند باید نژاد پرستی در ایران ، پایان پذیرد و حقوق تمام شهروندان غیر مسلمان رعایت شود .بیش از سی وچهار سال از شروع کار جمهوری اسلامی ایران می گذرد و دراین مدت حوادث تلخ بسیاری برای اقلیت های غیر مسلمان رخ داده است که این روزها حضور مردم یارسان به اندازه ای زیر فشار روحی و روانی قرار گرفتەاند کە اخبار روز میدیاھای کردستانی و ایرانی و جھانی از این فشار با خبر شدە و اخبار آنھا را منعکس مکنند. یارسانیان خارج از کشور تظاھراتھای راندازی کردە و برای اعتراضات در آیندە برنامەریزی میکنند و تماسھای با دستگاھای حقوقی کشورھای اسکاندیناوی گرفتەاند..یارسانیان میخواھند  صدای مظلومیت آتش سوزی در شهر همدان و صحنه و خانواده های آنان به گوش جهانیان بر سانند. هموطنان عزیز به خصوص مردم یارسان درود به شرفتان، برای شهامتتان، عقلیت یارسان با دستان پاک و خون های پاک شهیدان نیکمرد طاهری و حسن رضوی به ناحق ریخته شدند که ازخود بجا گذاشته اند، وجان خودشان سرسختانه بر علیه ظلم ستم استبداد و ارتجاع مبارزه کردند. مانند آنهایی که بنام تظاهرات مسالمت آمیزمردم یارسان در مقابل معاون اُستاندار کرمانشاه و صحنه را تشکیل داده اند و بنام تظاهرات شهیدان یارسان و پلاک کارت های بر دست گرفته اند. شعار ناعدالتی سر می دادند آیا ما باید این مسئولان جمهوری اسلامی ایران به عنوان انسان خطاب کنیم یا دشمنان دموکراسی ؟، . ما در کاروانی روان هستیم و به پیش می رویم  انسان دوستی  شرف و تمدن برای ما یک سمت قرار داردو تهداب ما از قدیم مستحکم مانده شده است توسط پدران شجاع این وطن. زرتشت،آهورا مزدا و زروانی این کاروان با خونهای گرم آتشین به پیش رفته و می رود

.

.

پایدار عزیزی 12 07 13

پاسخی بگذارید