نامه سرگشاده سازمان یاریکورد خطاب به روحانی رئیس جمهور ایران

0
24

 

جناب آقای روحانی؛

باتوجه به مشاهده دست اندرکاران سازمان یاریکورد نسبت به نامه های ارسالی ازجانب فعالا” حقوق بشری وسیاسی، و اپوزسیون های داخلی وخارج از ایران درخصوص رفع تبعیضات قومی ومذهبی در ایران وعدم پاسخ گویی ورسیدگی  شما ومسئولا” درخصوص رسیدگی به امور وخواسته های آنان تصمیم برآن شد که این نامه ازجانب سازمان یاریکورد بعنوان سازمان مدافع حقوق ملت کورد و یارسانی، بصورت علنی و سرگشاده در معرض دید عموم قرارگیرد تا وجدان های بیدار جوامع  حقوق بشری شاهد آن بوده و در این خصوص قضاوت نمایند که امیدواریم پژواک دادخواهی جامعه یارسانیان به گوش شما وجامعه ایران ونهادها و سازمانهای حقوق بشری دیگر برسد..
آقای روحانی؛
دور جدید ریاست جمهوری شما و دولت شما در حالی آغاز بکار نمود که شاهد معرفی کابینه جدید بودیم که بسیاری به این امید که شاهد تغییری درسیستم اداره دولت باشند ازشما حمایت نمودندوگویی شما نبودید که پیش از انتخابات در ستادهای انتخابی ودر میان اقلیت های دینی وعده و وعیدهایی را به مردم میدادید، البته در ابتدا بربسیاری آشکار بود شما تنها به دنبال رای ملت و تداوم آن بودید و خواست ملت مانند دول های پیشین برای شما و دست اندرکارانتان بی اهمیت میباشد، زیرا بحث درخصوص جامعه یارسان،  مصداق بارز راه ندادن غریبه ای به روستا و سراغ خانه‌ی کدخدا گرفتن او باشد و  در این بین گروهی عضویت یارسانیان و دارا بودن کرسی نمایندگی را در کابینه دولت نابخردانه و توهم به حساب آوردند.

 

آقای روحانی؛

 جامعه یارسان به درازای تاریخ نظامی که شما حامی آن بوده وهستید در درد و رنج وتبعیض قرار داشته است واینک نیزخسته از نگاه نابرابروناعدالتی های سیاسی و اجتماعی و…. است، از نظرشما آیا محکوم به نابودی است یا آنکه مانند دیگرجوامع بشری باید به خواسته های خود دست پیدا کند؟
سالهاست که از جانب شما ومسئولا” کشوری و لشکری شاهد پایمال شدن حقوق ملت یارسان و ملت کورد بوده ایم و به اشکال گوناگون حق و حقوقشان از آنها صلب شده است، به گونه ای که جامعه یارسانیان  از پیدایش نظام اسلامی ایران تا کنون آموخته‌ اند که سکوت اختیار کنند تا که شاید مسئولان عالی رتبه نظام روزی از خواب غفلت بیدار و به خود بیایند، اما امروز با قاطعیت بیان میکنیم تا در تاریخ ثبت گردد که ملت یارسان این حق و حقوق را دارد که در کابینه ریاست جمهوری  نماینده وکرسی داشته باشد وبرای رسیدن به خواسته های برحق خود از هیچ تلاشی دریغ نخواهد ورزید، این درحالیست که چنین حقی ازجانب شما که خود و دولت تان را دولت اصلاحات و تغییر مینامید با صراحت هرچه تمام تر نقض گردیده به گونه ای که حتی فکر این که یارسانیان در کابینه باشند طنزسیاسی به شمار میآید، بسیاری دیگراز اقلیت‌ها نیز در ایران از این حق محروم هستند وما شاهدبرخورد شما در مراسم تحلیف با یکی از حامیانتان در دوران انتخابات با نام آقای مولوی عبدالحمید نیز بودیم هرچند که برادران عزیز اهل تسنن باید امیدوار باشند که حداقل اسم آنها مطرح گردید و می‌توانند توقع کرسی داشته باشند و حتی دلیل نبودن آنها نیزبیان شد، اما بدانید یک جمعیت چند میلیونی دیگر در ایران هستند که جامعه ایران و جوامع حقوق بشری در صورت عدم حضورآنها نباید سکوت کرده و علت عدم شرکت نمایندگان طیف های مختلف آنان سریعا” موضع گیری و عدم حضورشان را گوشزد نمایند . .

 

جناب روحانی؛

جامعه میلیونی یارسانیان در ایران وجود دارند وهمانهایی هستند که به گفته های شما دلخوش کردند، همان  یارسانیانی کە حدود نود و چند درصدشان به شما رای دادەاند واین وظیفه شما و حق بر حق آنها است که ازشما توقع داشته باشند و بخواهند که به کف مطالبات خود دست بیابند. آنها حق دارند که اجتماع آنها نیز به عنوان یک جامعەی دارای حقوق شهروندی شناختە شود و اگر روزی و در مراسم تحلیف رئیس جمهوری از جمعیت چند میلیونی آنها یک نفر دعوت نشد؛ حداقل جامعه گوش زد کند که چرا نبوده اند؟ نه اینکه عدم حضوریارستانیان آنقدر پذیرفته شده باشد که هیچ وجدان بیداری نپرسد چرا؟

سازمان یاریکورد

پاسخی بگذارید