آيين يارسان آیین و فرهنگی كاملا صلح طلب و بدون خشونت  است بە همین خاطر بە دین   پاكى ومحبت واخلاق در میان مردم منطقە  شناختە شدە است ارکان این باور و تفکر بر مبناى راستى وپاكى ونيستى وردا بنیاد نهادە شدە است  پيروان آیین یارسان طبق دستوارات دینی و اخلاقی خودشان به تمام اديان جهان  و مردمان غیر یارسان احترام میگذارند و این احترام گذاشتن جزو یکی از دستوارت دینی آنها بە حساب میاید .
ما یارسانیان طبق دستورات دینی و عملکرد پیشوایان خودمان، تنها دستورات درست و منطقی نیاکانمان را بجا آوردە و از خاک و فرهنگ اصیل خودمان دفاع کردە و حاضر نبودە کە فرهنگ و دین زور و شمشیر  دیگران را جایگزین راستی،پاکی،نیستی و ردا بکنیم بە همین خاطر است کە بعد از ١٤٠٠ سال هنوز داریم باج این حق طلبی را میدهیم.
ولی متاسفانە امروزە مناطقی کە مردم یارسان (کاکایی) در آنجا زندگی میکنند از جانب کسانی ادارە میشود کە پیرو دین اسلام هستند و اسلامیون از شاخەی شیعە گرفتە تا سنی بە هیچ شیوەای حقوق انسانی چە از نظر ملی و مذهبی این مردمان صلح طلب را بە رسمیت نشناختە و نمیشناسند و همیشە از طریق بلندگوهای تبلیغاتی کە در اختیار دارند بە بدترین شیوە یارسانیان را مورد حملە قرار دادە و میدهند و آنها را کافر ،نجس و مرتد بە جامعە معرفی میکنند.
زندگی روز مرە مردم یارسان از کوچک تا بزرگ امروزە در شرایط آشفتەی منطقە و در نظام جمهوری اسلامی ایران بە خاطر عقایدشان بە زندانی تاریک تبدیل شدە و مردم یارسان را با اندازەای زیر فشار روحی و روانی گذاشتەاند کە قدرت تصمیم گیری را از آنها گرفتەاند.
هدیەی حاکمان منطقە برای مردم بیدفاع یارسان تبدیل شدە بە اعدام،سربنیست کردن مردان نامدار گوران و قلخانی،زندان ،فرار از مملکت و فقر و بیکاری و نابرابری اجتماعی .
این مشکلات روزمرە ما را بە این نتیجە میرساند کە ما باید بە فکر چارەای باشیم برای خودمان اگر بخواهیم در قالب همین دین و تفکر ادامە بە زندگی بدهیم ،چون بە باور نگارندە جامعەی یارسان دیگر تحمل این همە ناعدالتی سیاسی و اجتماعی را ندارد تا کی سبیل نیاکان ما را بە خاطر عقایدمان بتراشند و بە آنها توهین بکنند؟
تا چە زمان  دیگری ما باید سرمگو را حفظ کنیم ولی باز هم در بدترین شرایط بە زندگی سیاسی،مذهبی و اجتماعی خود ادامە بدهیـم و همیشە در ولایت و زادگاە خودمان مثل مهمان باشیم و خانە و کاشانەمان بردوشمان باشد و در مدارس هم بە عنوان محصل بە ما راە ندهند و اجازەی تحصیل هم نداشتە باشیم کە حق طبیعی هر انسانی است این در شرایطی است کە در شناسنامەی یارسانیان بدون خواست خود دین آنها را اسلام شیعی ذکر کرداند و پیروان این دین و فرهنگ کردستانی را کافر بە جامعە معرفی میکنند.

با سپاس  حیدر نظریان

Likes(4)Dislikes(0)