حضور سازمان یاریکورد در نشست  کنگره ملی کوردستان که درتاریخ 13,14,15 اکتبر در کشور هلند برگزار گردید.

سالیان درازیست که رژیم های حاکم در هرچهاربخش کوردستان به اشکال گوناگون بر سرراه وتعامل و نزدیکی احزاب سیاسی و مدنی موانع و مشکلات فراوانی را ایجاد نموده اند که مانع از نزدیکی احزاب سیاسی و مدنی کورد در هر چهاربخش کوردستان باشند، اما باری دیگر شاهدحضورفعال کنگره ملی کوردستان در خصوص ایجاد فضایی برای نشست احزاب و اپوزسیونهای هرچهاربخش کوردستان و همکاری جمعی و یافتن راه حلی مشترک در این خصوص که موجب نزدیکی و تعامل و گفتمان احزاب و اپوزسیونهای هرچهاربخش و همکاری آنان برای رسیدن به هدف مشترک بودیم، و در این خصوص سازمان یاریکورد خود رابخشی از این پروسه دانسته وکاکی رستم الماسی بعنوان نماینده سازمان یاریکورد در این نشست مشترک حضور یافته و پیام سازمان یاریکورد را تقدیم کنگره ملی کوردستانknk نمودند.

سازمان یاریکورد 15/10/2017

 

 

 

 

Likes(5)Dislikes(0)