یاری کورد کرمانشاە
گویی سریال نگون بختی های استان و مردم کرمانشاه تمامی ندارد. رده ی اول بیکاری، آمار بالای طلاق ، متوقف شدن چرخه ی صنعت و تولید، کم آبی و تعطیلی کشاورزی ، انتقال بخش عمده ای از سامانه ی گرمسیری به ایلام بدون توجیه کارشناسی، اخیرا حذف سامانه ی سردسیری تنها بخشی از مصائب و شوربختیهای مردم کرمانشاه است.

مردم کرمانشاه به تاوان کدام گناه باید این گونه از جانب حاکمیت مورد بی مهری قرار گیرند؟

آیا ازسایه جمهوری اسلامی ایران چیزی جز فلاکت و بدبختی برای این منطقه باقی مانده است؟

چهره ی زیبای ایران آنچنان زشت و بیمار شده است که دلدادگانش نیز توان و جرات به نظاره نشستنش را ندارند. امروز بر همگان تکلیف است که در مقابل این ظلم آشکار سکوت نکرده و فریاد مردم مظلوم کرمانشاه شوند. ازتمامی کسانی که خواستار برابری وعدالت وآزادی و دموکراسی و….  انتظار هست که پیگیر این رخدادهای نامبارک باشند.

تهیە کنندە.م.س.از کرمانشاە

Likes(0)Dislikes(0)