شیعر:خالیدبایه زیدی(دلیر)

لایه لایه ک بوو منالانی کوردستانه که م
که له بوومه له رزه دا شه هید بوون
روله که م
تاقانه گوله که م
دی لایه لایه 
شه و درینگه و
بخه وه…
به خه یالی منالانه
هه لفره…
تا باخ وبیستانه کان
تا کیوو وکویستانه کان
وه ها بخه وه
که له باوه شی من دای
په پووله ی سه رخوش ومه دهوشی منی
هیدی ترله مژیووله کانت
چاوه گه ش وئاسمانییه که ت 
له سه ریه ک دانی
بزانه:
جوانترین خه ونه کانم
بزانه:
ریژنه ترین بارانی فرمیسکه کانم
چاو له ئینتزاری گه رانه وه ی توویه
کاتی گه رانه وه ت
به فرمیسکه کانم ئه کیشمه وه
خوا و ئاسمان 
به و وینه یه سه رسام ده که م
روله که م
تاقانه گوله که م
دی لایه لایه 
شه ودرینگه و
بخه وه…
چاوه کانت هیدی هیدی
له سه ریه ک دانی
له وانه یه من له خه ون دا ببینی…
له یه کیک له شه وه پرله ئه ستیره کاندا
یا له که نار ئاویکی روون
وه کوو ماسی یه ک 
بخه وه…
له وانه یه منیش بیمه خه ون ته وه و
کولمه سوور وگه شه کانت
ده ریا ده ریا
ماچ که م

xalid-dler

Likes(1)Dislikes(0)