عید خاونکار مبارک

0
23

امسال جامعه یارسان با گرامیداشت یاد عزیزان خود که درآتش بیعدالتی های موجود در ایران جان باختند به استقبال خاونکار میرود. مردم یارسان هرگز خاطره  و نام آنهارا به  فراموشی  نخواهند سپرد. یادشان گرامی  باد.

پیروان آئین یاری درطول تاریخ همیشه بادشواریهای زیادی روبروبوده اند، اما درطی  سه  دهه گذشته وضعیت آنها چندین برابر بدترا ز گذسته شده ومتآسفانه تا کنون هیچیک از دولتمردان جمهوری اسلامی گامی درجهت بهبود وضعیت این اقلیت چند میلیونی برنداشته. جامعه یارسان رفتن آقای احمدی نژاد و روی کارآمدن آقای روحانی رامانند (بعضی ها) بعنوان تقعیر رژیم تلقی نکرده ودرشرایط کنونی امیدی به بهبود وضعیت مردم ایران بطورعام  ووضعیت پیروان آئین یاری بطورخاص ندارد. رئیس جمهور جدید  نیزوفاداربه عمل کردهای دولت های گذشته ایران به خشونت های دولتی ادامه میدهد. بهمین جهت مردم یارسان مصمم تراز گذشته به تلاشهای خود برای دستیابی به حقوق شهروندی  برابر ادامه خواهند داد، جامعه  یارسان خواستهای خود را  تنها در قالب به رسمیت شناختن آئین یاری ازطڕف جمهوری اسلامی ایران  ویا هرحکومت  دیگری محدود  نمیداند. این مردم خواهان اداره  مناطق یارسان نشین  به وسیله مردم  یارسان هستند.

اعضاء  یاریکورد  فرارسیدن خاونکار را به مردم یارسان وهمچنین به ملت کورد  تبریک  گفته وآرزوی  خاونکاری  مبارک وسالی پرازموفقیت را مینمایند.

یاریکورد

سیدفرهادحیدری

15/11/2013

480364_10151299139927394_784210222_n

پاسخی بگذارید