عملکرد موفق احزاب (یارسانی) درگرو همبستگی واتحاد
در این نوشتار سعی بر این است که با نیم نگاهی به عملکرد احزاب یارسانی و فعالین در این عرصه تا کنون، چشم انداز این نوع فعالیت را در آینده مورد بررسی قرار دهیم و باتوجه به اینکه بحث در این باره نیازمند ساعتها گفتگو است، سعی بران است که بصورت مختصر و مفید و در نگاهی کلی، اهمیت ایجاد همبستگی و اتحاد را در بین فعالین یارسانی و احزاب بعنوان آلترناتیوی برای پیشبرد اهداف و احقاق حقوق جامعه یاری مورد نظر قرار دهیم.
از آنجایی که جامعه کوردیارسانی بخش عمده ای از بدنه ملت کورد و کوردستان است، بسیار مورد اهمیت است که در ابتدا توجه داشته باشیم که یارسانیان تحت عنوان نامهای گوناگونی در هر بخش کوردستان پراکنده هستند و به همین دلیل و باتوجه به تاریخ و موجودیت این باور فکری در ادوار مختلف تاریخی مورد ظلم از جانب رجال سیاسی و دینی زمان خود قرار گرفته اند که به همین سبب نمیتوان آمار دقیقی را از تعداد پیروان این فسلفه فکری بصورت دقیق عنوان کرد، اما موقعیت جغرافیایی که پیروان این آیین در آن زندگی میکنند به گونه ای است که در هرچهارپارچه کوردستان از روژهلات آغاز وبه باشور و باکور و روژآوا منتهی میگردد که تخمین زده میشود در حدود 5میلیون از جمعیت کوردستان را به خود اختصاص دهد.
باتوجه به این آمار سوالی که مطرح میگردد این است که آیا تاکنون حق و حقوق آنان در لوای هر حکومت حاکم در منطقه مورد نظر قرار گرفته است یا خیر؟ که متاسفانه باتوجه به تمامی مشاهدات، شاهد آن بوده ایم که متاسفانه تاکنون خواسته های آنان در بخش های مختلف مورد توجه قرار نگرفته است که البته دراین نوشتار بخش روژهلات و باشور کوردستان بیشتر مد نظر ما است، زیرا این دوبخش دارای دو سیستم حکومتی نسبتا” مشابه است و اغلب یارسانیان بیشتر در این بخشها ساکن و امکان مذهبیشان در این مناطق قرار دارد.
همانگونه که اشاره گردید متاسفانه در این بخش ها نه تنها حقوق آنان به رسمیت شناخته نشده است بلکه بصورت کاملا معکوس شاهد آن بوده و هستیم که سیستم ها واحزاب حاکم به اشکال گوناگون سعی به تغییر هویت این باور کوردی را داشته و همچنین سعی نموده اند که یارسانیان به زیر چترهای سیاسی و دینی خود کشانده وبه آنان هویتی جدای واقعیت و خط فکری یارسانیان بدهند، به همین سبب است که طی ده گذشته ما شاهد شکل گیری احزاب و اپوزسیونهای یارسانی گوناگون بودیم که در چهارچوب فضای بسته سیاسی در میان ملت کورد سعی بر آن نمودند که هویت این بخش از ملت کورد را باری دیگر برای به رسمیت شناختن حقوقشان معرفی کنند که به حق نقش نسبتا” مؤثری را نیز از خود بجای نهادند و موجب گردید که نه تنها ملت و رجال سیاسی و دینی بلکه تا حدودی جامعه جهانی نیز از بعد از واقعه شنگال و کشتار ایزدیان به اقلیت های دینی توجه بیشتری نمایند و به همین سبب نمیتوان منکر نقش احزاب و اپوزسیونهای یارستانی گردید.
باتوجه به اینکه احزاب یارسانی همچنان درحال پیگیری و وصول مطالبات جامعە یارسان هستند و امروزه به خوبی تمامی فعالین در این عرصه برای یکدیگر چهره هایی آشنا هستند، عده ای نیز در این میان گرایشات سیاسی خاصی پیدا نموده اند و به طرفداری از نگرشهای احزاب غیر یارسانی درآمده اند که این نکته قابل تأمل است، که باتوجه به موجودیت اپوزسیونهای یارسانی چرا جوانان ما جذب نگرش احزاب غیر یارسانی میگردند؟
درپاسخ به این سوال میتوان این پیام را دریافت که عملکرد جداگانه هر یک از اپوزسیونهای یارسانی موجب گردیده که نسل جوان نتوانند امیدوار به عملکرد این اپوزسیونها وچشم انداز عملکردی آنان را در آینده ضعیف به پندارند و برمبنای این موضوع میتوان نقاط ضعف را در میان اپوزسیونها و جریانات یارسانی دریافت که نتوانسته اند درخصوص جذب و دادن اعتماد به ملتشان عملکرد مطلوبی از خود بجای بگذارند.
باتوجه به مباحث مطرح شده فوق الذکر، سازمان یاریکورد بر آن است که راه حلی برای برطرف نمودن این مشکلات و همچنین آلترناتیوی برای دست یابی به مطالبات جامعه یاری بر مبنای خواست عموم بیاندیشد که همانا، بازبینی و دریافتن ضعف های عملکردی از گذشته تاکنون وهمچنین ایجاد فضایی برای نشست احزاب و اپوزسیونهای یارسانی برای دست یابی به یک راه حل و عملکرد واحد، درخصوص ایجاد همبستگی و اتحاد و حمایت از مطالبات جامعە یارسان است، که از دیدگاه این سازمان میتوان با تشکیل یک جریان واحد و تعیین چهارچوب ها و خط قرمزها، میتوان مانع از سوء استفاده جریانات غیر یارسانی گردید و میتوان امیدوار بود که در راه صحیح در غالب یک جریان متحد، به مسیر خود که همانا دفاع از حقوق جامعه یاری و خدمت گذاری است گام برداشت و در همین راستا سازمان یاریکورد ، بدین طریق حاوی این پیام است که از این پس، این سازمان در راستای مطرح نمودن یک حزب واحدیارسانی گام برمیدارد و در این راستا فعالیت مینماید و امید است که در این راه دیگر جریانات و اپوزسیونها و فعالین یارسانی ما را تنها نگذارده و بایکدیگر یک کانال ارتباطی قوی را در این خصوص ایجاد نماییم تا بتوانیم  با یکدیگر در لقای یک نام  و یک جریان به جامعه خود خدمت نماییم و این حرکت را میتوان رمز موفقیت، برای دفاع از جامعه یاری و احقاق حقوق آن برای خروج از بحرانهای بجای مانده تاکنون دانست و امید است تمامی عزیزان ما را در این راه یاری و پشتیبانی نمایند.
سازمان یاریکورد(یارسان)
29/4/2018
Likes(4)Dislikes(0)