عازیز…قسم وه چریکه هورووه نم نم واران
قسم وه پرشنگ آوپای قلوزان
وه قنره آوسرطافان قسم
وسکوت سنگین وه سیروان قسم
وه نغمه دلگیرقمریان قسم
وه سوزونوای بلبلان قسم
وه میل ووفای جارانت قسم
وه خاک گل کوی یارانت قسم
وه شوخی بالای نمامت قسم
وه شورشعروشاعری تمامت قسم
پری مرگ توآگرخیزیانه له سر
سوچنا کم کم کش وکوه وکمر
درون یارانت زویخاوزردن
چمان مقوای تصویر کنده روی بردن
عازیزپری مرگ تو مینت وه دوشم
میخانه گم خمن هرزویخاو منوشم
عازیز پری مرگ تو دردم کارین
درمان دردم نادیارین
هاواروه مولام کارساز کاران
روح شادبه کید وه بین یاران.
25/1/1392سیدبهروزرضایی

asad chragi

Likes(0)Dislikes(0)