تیموری خلات طور ندوشم

چوین کوره ی حداد مدام نجوشم

سرمستم نه عشق شای قرمز پوشم

بطال بو بساط بزم سرداران

بریزو و ضرب توپ قمپاران

مپوشم لباس خزا پی خزو

جلو ریزان کم و روژ و و شو

بوم و پیش آهنگ دعوای جنگ دین

نه هر لا خیزو صدای بانگ شین

چمرای کرم دلدل سوارم

پی واده ی ظهور امیدوارم

پیاده جنگی طور و شانم

شکاک شق کرم مرد میدانم

حق میش و جور نه گرگ مسانم

جنگ جوی سپای آخر زمانم

طور ندوشم طور نه دوشم بوده

تیموری خلات طور نه دوشم بوده

شر جوی شرانگیز برگ شر پوشم بوده

برگ شر پوشم پیاله شربت ازلی

نوشم وقتی بخیزو آشو نه شاران

لش نه بان لش چوین گلای داران

اوسا قاصدم تامین بو و دو

و امر فرما امیر عرو تا مچم

 

 

و پای بیداغ رنگین سر وینه ی

کشتی گیج مخوی زمین جواهر

و کو گوهر و بارم حسین دفتران

ها له طومارم طور و شانم

آشو طلبم گرگ دمانم

ذات تیموری بی و مهمانم

بیداغ چی بلوک تیپ سلطانم

12 k

 

 

 

 

Likes(0)Dislikes(0)