سعید طوسی متجاوز از اتهام آزار جنسی کودکانی که به آنها قرآن درس میداد تبرئه شده است.
طوسی در مصاحبه با بیبیسی فارسی خبر تبرئه خود را تایید کرد و گفت ادعاها درباره اعمال نفوذ مقامهای دفتر خامنه ای ضحاک در این پرونده صحت ندارد..

محمود صادقی، نماینده مجلس ایران با انتشار تصویری از یک حکم دادگاه گفته است دادگاه تجدیدنظر تهران آقای طوسی را تبرئه آقای صادقی از “اعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسی” گفته است.. کرده است آقای صادقی ادعا کرده است که “فرد یا افرادی” که در دفتر خامنهای ضحاک “نفوذ کردهاند” برای تبرئه آقای طوسی به قوه قضاییه ایران فشار آوردهاند. هرچند که قوه قضاییه ی جمهوری فاسد اسلامی ایران از همان ابتدا بر مبنای خواست پیشوا و رای رهبر به وجود آمده بود و به همان صورت ادامه یافت و هیچ مبنای قانونی نداشته و ندارد. از همان خلخالی جنایتکار که همه با جنایت های کثیفش آشنایی داریم گرفته تا محمد یزدی (که پس از افشای دزدی هایش توسط عباس پالیز دار در سال 85 که به جای محاکمه شدن وی، عباس پالیزدار را به مدت 10 سال به زندان انداختند.) و هاشمی شاهرودی جانی و فاسد که به هاشمی نجفی معروف بود و مرتضوی قاتل و صادق لاریجانی که درست پس از انتخابات 88 بدون هیچ گونه سابقه ی کاری در دستگاه قضایی، به دستور خامنه ای ضحاک به ریاست قوه ی قضاییه منصوب شد و از همان زمان دستگیری و جنایت هایش را به مرحله ی اجرا گذاشت. با این تفاسیر ، یکی از مبلغان جمهوری اسلامی و قاری قرآن و کسی که در بیت رهبری رفت و آمد داشته و دارد و شخصی که مورد اعتماد رهبری دیکتاتور جمهوری اسلامی است و بیمار جنسی ای که حتی در جریان محاکمه اش در واکنش به اتهاماتش،به جای ابراز پشیمانی ؛گفته بود که با محکوم کردنش 100 نفر دیگر را با خود پایین میکشد! همچنین با برداشتی که از تهدید طوسی فاسد می شود ، میتوان گفت کودک آزاری و فساد و رفتارهای غیر انسانی در سران جمهوری اسلامی رایج و مرسوم است. این در حالیست که ما در زندانهای این جمهوری فاسد اسلامی، زندانیان سیاسی را داریم که تنها به علت باورهای مخالف جمهوری اسلامی سال های زیادی از عمرشان را در حبس میگذرانند و حتی با وجود گذراندن حبس خود ماه ها و حتی سال ها پس از پایان محکومیتشان همچنان در زندان ها هستند. حال با توجه به این فساد اداری و فساد رفتاری و فساد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی انتظار قضاوتی عادلانه دور از انتظار و دیوانگیست! چرا که این خانه از پایه ویران است!

شاهین م
Likes(4)Dislikes(0)