بنا بر گزارشات منتشر شدە ، احمد ملا نیسی موسس وفعال سیاسی و یکی از رهبران جنبش جدایی طلب آزادی بخش الاهواز چهارشنبە تاریخ ٨ نوامبر ٢٠١٧ در
شهر لاهە  هلند از سوی نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مورد هدف چندین گلوله قرار گرفته و بە قتل رسیده است. جنبش آزادی بخش الاهواز بیست سال پیش تاسیس شد و هدفش آزادی و جدایی خوزستان بوشهر وهرزمگان است.
  جمهوری اسلامی  ایران درگذشته تلاش کردە بود تا احمد نیسی فعال سیاسی عرب اهواز را از طریق پلیس بین الملل، بە ایران باز گرداندە و محاکمە نماید، احمد نیسی از ده سال پیش بعنوان پناهنده سیاسی به هلند پناهنده شده بودند و تاکنون پلیس هلند هیچگونه واکنشی در این ضمینه انجام نداده است. .
 از آنجا که منطقه اهواز در ایران یکی از غنی ترین منابع و ذخایر نفت و گاز در خاورمیانه را داراست، جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش نموده تا فعالین سیاسی، ساکن این مناطق را بطور سیستماتیک مورد هدف قرار داده و هر هرگونه مخالفتی را ضد امنیت ملی تلقی و برای مهارمخالفین خود از ابزار ترور فیزیکی بر علیە آنها استفادە نموده است .
 رژیم جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب شوم  ٥٧ تا کنون ابزار ترور و سر کوب مخالفان و دگراندیشان در داخل و خارج از کشور استفادە کردە است  ، ترور میکنوس  در سپتامبر ١٩٩٢ در شهر برلین آلمان کە چهار تن از رهبران  جنبش انقلابی کردستان در آن ترور شدند نیز یکی دیگر از عملیاتهای تروریستی برون مرزی سپاه پاسدارن جمهوری اسلامی ایران است کە در کارنامەی تروریستی سپاه و حکومت جمهوری اسلامی به ثبت رسیده است.  بی گمان روش و منش خودسرانە و سرکوب گرانە رژیم آخوندی در برخورد با صدای مخالفانش و دگراندیشان سیاسی و مدنی تا بە امروزبر پایەی ترور و تهدید بنا شدە است. .
 پس از هر قتل یا ترور ، در داخل یا بیرون کشور هموارە با این پرسش روبرو بودەایم کە عامران ترورها و تصمیم گیرندگان قتل دگراندیشان سیاسی مخالف رژیم چە کسانی هستند؟ شاید تا قبل از روشن شدن ابعاد و پروندەی دادگاە ترور میکنوس جوابهای متعددی وجود داشت ، اما پس از برگزاری ٢٤٧ جلسە دادگاە و صدور حکم چهارصد صفحەای ، نقش بالاترین مقامات مذهبی ، سیاسی ، امنیتی ، نظامی ایران و رهبری جمهوری اسلامی آشکار گردید وجای هیچ شکی را باقی نمیگذارد کە سران رژیم در کشتار مخالفین سیاسی نقش برجسته ای را دارند..
 بی شک ترور احمد نیسی یکی دیگر از ترورهای سازمان یافتەی رژیم جمهوری  اسلامی ایران است کە بگونه ای مستقیم دست سران رژیم در پشت این حادثه پنهان است .
سازمان یاریکورد(یارسان) و اتحاد انقلابیون کردستان(یەکیتی شۆڕشگیڕانی کوردستان) بر این باور هستند کە ترور احمد نیسی  یک ترور سیاسی و با هدف خفه کردن صدای مخالفان رژیم انجام گرفتە است .
 سازمان یاریکورد و اتحاد انقلابیون کردستان ترور احمد نیسی را محکوم دانستە و از دولت هلند خواستار است کە عاملان این جنایت را شناسایی و محاکمە نماید.

سازمان یاریکورد( یارسان)

اتهاد انقلابیون کردستان

10-11-2017

arm yarikurd yakyati shorshgyran

Likes(1)Dislikes(0)