سازمان یاریکورد،در دفاع از حق وحقوق، اقلیت های دینی در ایران، طی این بیانیه سرکوب و دشمنی نظام جمهوری اسلامی علیه دراویش مظلوم گنابادی و دیگر اقلیت های مذهبی در ایران را عملی وقیحانه و این حرکت را بایکوت مینماید.
باتوجه به دشمنی سازمان یافته حکومت جمهوری اسلامی ایران علیه اقلیت های مذهبی و قومی در ایران، طی روزهای اخیر باری دیگر شاهد جریحه دار نمودن احساسات دراویش گنابادی توسط نظام حاکم بودیم که این عمل حکومت با واکنش جدی دراویش روبرو شد.
نظام جمهوری اسلامی ایران از بدو پیدایش تاکنون تمامی اقلیت های مذهبی را تهدیدی بر علیه خط فکری خود دانسته و به واسطه عقایدشان، آنان را شکنجه و آزار و زندانی و تعدادی را نیز به اعدام مجکوم نموده است، در حالی که جرم هیچ یک از آنان اثبات نشده و تنها مهمی که اثبات گشته این بوده که سایر اقلیت ها عقایدی جدا از عقاید حاکمیت جمهوری اسلامی دارند و از این قافله هیچ یک از اقلیت های مذهبی به نوع خود مثتثنی نبوده و مورد هدف نظام جهت پیاده نمودن افکار خود قرار گرفته اند.
باتوجه به وضعیت دروایش در سالیان گذشته تاکنون طی سالهای اخیر شاهد محدودتر شدن فضای امنیتی برای اقلیت های مذهبی وبخصوص دراویش گنابادی بوده ایم و این درحالیست که برابر قوانین حقوق بشری، داشتن هرگونه عقیده ای و همچنین تشکیل اجتماعات، آزاد و جرم تلقی نمیگردد، درحالی که حکومت حاکم در ایران این عمل را علیه مبانی دینی و خط تحمیلی فکری خود قلمداد نموده و این عمل را جرم محسوب و فعالیت های اقلیت های دینی در ایران را مجرمانه و بدین شکل آنرا به معنای ضدیت با نظام تعبیر مینماید، این درحالیست که خواسته دراویش و دیگر اقلیت های مذهبی، تنها رهایی از زندان دیدگاه امنیتی حکومت علیه آنهاست و از مهم ترین خواسته های دراویش برداشتن حصر بزرگان دراویش و جلوگیری از تخریب منازل و خانقاه های آنان و اخراج آنان از مشاغلشان است که طبق کنوانسیونهای حقوق بشری حق طبیعی افراد بوده و این خواست معنای ضدیت و یا جرم امنیتی تلقی نمیگردد.
آنچه که در حوادث خیابان گلستان هفتم و درگیری دراویش گنابادی و نیروهای نظامی مورد اهمیت قرار گرفت حضور چشم‌گیر و سازمان یافته عده‌ای به نام لباس شخصی‌ها بود که بدون هیچ مبنای قانونی و انتظامی خود را طرف درگیری‌ها معرفی نموده و به سرکوب شدید دراویش گنابادی پرداختند و دراویش گنابادی را در موضع دفاع و حمایت از یکدیگر و قطب دراویش قرار دادند که طی عملیات حکومت، شاهد مجروح و بازداشت و شکنجه وکشته شدن دراویش بودیم.
اینک سازمان یاریکورد در حمایت از حق و حقوق دراویش گنابادی طی این بیانیه، سرکوب و بازداشت آنان را عملی وقیحانه قلمداد و این حرکت نظام استبدادی جمهوری اسلامی را عملی خلاف مواضع حقوق بشری قلمداد و آن رابایکوت مینماید و همچنین از سازمان مللخواستارست، مقامات جمهوری اسلامی را مجاب به مدارا با دراویش ودیگر اقلیت های مذهبی در ایران نماید و خواست آنان را بر طبق کنوانسیون های حقوق بشری برآورده و مانع از شکنجه و بازداشت و زندانی نمودن آنان گردد.

سازمان یاریکورد

2018/02/23

 

 

Likes(5)Dislikes(0)