زنگ خطر جنگ داخلی در کوردستان

0
27

یاری کورد

نیروهای امریکائی ومتحدین اروپائی آن، مقدمات آزادسازی شهرموصل رافراهم نموده اند. که مایه خوشحالیست. دورنمای پایان جنگ با داعش مشخص نیست ولی آنچه که ازشواهد پیداست، این جنگ به این زود یها نه تنها درخاورمیانه بلکه درجهان پایان نخواهد یافت. درموقعیت آشفته کنونی درعراق وسوریه، هردولت وحزب وسازمانی میخواهد ازآب گلالود ماهی بیشتری بگیرد. دولت ترکیه اعلام کرده دراین عملیات آزاد سازی موصل شرکت خواهد کرد. واضح است که شرکت ترکیه دراین عملیات ازروی مقاصد بشر دوستانه نیست. بلکه  ورود به خاک عراق وکوردستان، ارتش ترکیه را درموقعیتی قرارخواهد داد که به راحتی میتواند نیروهای په کاکا را دور زده وبه محاصره در آورد.  متآسفانه سایه جنگی دیگرنیزبرسرملت کورد سایه افگنده، آنهم جنگ برادرکشی. پیام تهدید آمیز یکی از فرمانده های حزب دمکرات کوردستان عراق به پیشمرگان مستقر درکوهستانهای شنگال زنگ خطری است برای آغازجنگی داخلی، حزب دمکرات قصد داردازموقعیت کنونی برای ازمیدان بدر کردن یک رقیب سیاسی  که درمیان مردم کورد عراق وسوریه  ومخصوصآ پیروان آئین ایزدی محبوبیت فراوانی کسب نموده، بهره برداری کند. کاهش محبوبیت حزب دمکرات کوردستان عراق زمانی آغازشد که نیروهای این حزب هنگام حمله داعش، بجای استقامت، مناطق ایزدینشین و ساکنان آنرا، یکساعته وبدون مقاومت به تروریست های دولت اسلامی داعش تحویل دادند. حزب دمکرات بخوبی میداند، که بااین عمل زیر سئوال رفته و اکثرمردم ایزدی اعتماد خودرا نسبت به رهبران حزب دمکرات کوردستان عراق ازدست داده اند. برعکس محبوبیت په کاکا  ازهنگامی شروع شد که نیروهایش را برای حفاظت مردم ایزدی به کوهستانهای شنگال فرستاد. حزب دمکرات کوردستان عراق وجود په کاکا دراین منطقه راخطری برای خودمحسوب کرده وبشدت نگران موجودیت خود میباشد و درفکرمحدود کردن دامنه نفوذ په کاکا و بازپسگیری مناطق ایزدی نشین از مدافعان بومی وپیشمرگانیکه از سایر مناطق کوردستان برای کمک وسازماندهی دفاع مردم ایزدی درمقابل تروریست های داعش به منطقه آمده اند، افتاده.  حزب دمکرات کوردستان عراق ازطریق یکی ازاعضای ایزدی خود، پیامی فرستاده که دربالای این نوشته بدان اشاره شده، متن پیام چنین است که یا با زبان خوش منطقه راترک نمائید، وگرنه ازطریق نظامی آنهارا وادار به تخلیه این مناطق خواهندکرد. سئوال بی جوابی را که میتوان بامسئولین محترم این حزب مطرح نمود، اینست. چرا این بازوی نظامی پرقدرت برای مقابله بانیروهای داعش و نجات ناموس مردم ایزدی وکاکه ای بکار گرفته نشد، که حالا برای برادرکشی میتوان ازآن سودجوست؟
قابل ذکراست که اکثرپیشمرگان عضوپه کاکا درمنطقه از پیروان ایزدی تشکیل شده است، درصورت عملی شدن تهدید حزب دمکرات ودرگیری میان این دوجریان سیاسی ویا با آزاد گذاشتن نیروهای ترکیه برای مداخله در این منطقه بیشترین قربانیان ازمیان پیروان ایزدی خواهد بود وکار ناتمام نسل کشی داعش در مورد این اقلیت آئینی، بدست نیروهای ترک ویا نیروهای دیگر کامل خواهد شد. تنها افکار عمومی ملت کورد میتواند مانعی بر سرراه انجام این نقشه ایجاد نماید.
سیدفرهاد حیدری
02/10/2016
said farhad haidari

پاسخی بگذارید