ازآنجا که استقلال کوردستان جنوبی این روزها به یکی از مهم ترین موضوعات بحث در محافل بدل شده، هم سو با دیگر اعضاء سازمان یاریکورد بعنوان انسان های آزاد اندیش وآزادی خواه حمایت و پشتیبانی خود را از این حرکت تاریخی اعلام مینماییم و در این خصوص تفکر خود را با شما مخاطبان گرامی بصورت فشرده و مختصر در میان میگذاریم.
باتوجه به وضعیت کنونی خاورمیانه که خاکستر آتش جنگ چندین ساله در مناطق مختلف و ویرانی های حاصله از آن در بخشهای مختلف بجای مانده وبیم آن میرود که آتش جنگ بیش از پیش بیفروزد، بسیاری بر این باورند که تصمیم رئیس منتخب اقلیم کوردستان عراق یک تصمیم نابجا وعجولانه وخام است که به نوبه خود جای بحث و گفتگو دارد که چه فاکتورهایی مورد نظر این دست از منتقدان رفراندوم است و این سوال را در ذهن ما ایجاد مینماید که آیا مخالف برگزاری هستند یا منتقد آن؟ که البته پاسخ به هریک از این سوالات میتواند ماهیت فکری و سیاسی جریانات را آشکار نماید که گذر زمان، نیروی محرک آن خواهد بود، البته هدف از بیان این موضوع به چالش کشیدن هیچ یک نمیباشد زیرا هریک به نوبه خود میتوانند به پیشبرد و شفاف سازی پروسه رفراندم درصورت برگزاری، تاثیرات مثبت و منفی خود را داشته باشند و نقاط ضعف و قوت این عمل را برای ماشناسایی کنند. 
اما از آنجایی که تا برگزاری رفراندم فرصت چندانی باقی نمانده است شاهد آن هستیم که موضوع نقد و انتقاد احزاب و تشکلات سیاسی با اشکال گوناگون این شائبه را به ارمغان آورده است که منتقدان هم سو با دولت های مخالف در خصوص برگزاری رفراندوم در یک جبهه قرار گرفته و بشدت مخالف برگزاری رفراندوم میباشند که در این خصوص میتوان ابراز نگرانی نمود زیرا دست کشورهای همجوار ومخالف با برگزاری رفراندوم درامورداخلی کوردستان عراق را برای اعمال نفوذ بازمینماید تا در برگزاری رفراندوم خلل ایجاد نمایند و اذهان عمومی مردم کوردستان جنوبی را مشوش نمایند که حاصل آن چند صدایی و مختل نمودن وحدت فکری و اتحاد ملی وعدم برگزاری رفراندوم در بین ملت کوردستان است که گفته های پیشتر خامنه ای رهبر ایران و مخالفت اردوغان  و همچنین اعلام آمادگی ها برای جنگ و مانع شدن ایران و ترکیه سند بارز در جریان بودن مداخله در امور کوردستان عراق است که دراین صورت نمیتوان خوش بین بود که این همه پرسی عاری از مشکل باشد.
لازم به ذکر است که این اولین باری نیست که ازجانب آقای بارزانی موضوع رفراندوم مطرح میگردد، که هر بار به شکلی و با مخالفت کشورهای همسایه و مداخله عراق و برخی از احزاب سیاسی درکوردستان جنوبی مواجه بوده است که خود سندی بر ادعای مداخله در امور داخلی کوردستان و حق تائین سرنوشت آنان از جانب دولت های مخالف رفراندوم است، زیرا هر یک به نوبه خود برگزاری رفراندوم را تهدید امنیتی، سیاسی و اقتصادی برای خود بشمار میآورند که میتواند در آینده مانعی بزرگی بر سر راه آنان باشد و در خصوص ممانعت دربرگزاری رفراندوم از هیچ گزینه ای دریغ نمی ورزند.
پیام ما بادیگر موافقان برگزاری رفراندوم یکی است وآن این است که ملت کورد باید آگاه باشند که برگزاری رفراندوم هیچ گاه به دشواری جنسایس ها و نسل کشیهایی که در گذشته از جانب حکومت های همجوارکوردستان رخ داده است نخواهد بود زیرا امروزه ملت کورد و کوردستان آگاه تر از هرزمانی و با چشمانی باز و وحدت عمل دست به چنین اقدامی میزند و در این خصوص اغلب کوردها در هرچهارپارچه کوردستان پشتیبان برگزاری رفراندوم درعراق هستند و قطع به یقین برگزاری رفراندوم مسابه پیروزی برای دیگر بخشهای کوردنشین است و بر این واقف هستیم که گرچه ملت کورد در بین خود مشکلات حل نشده ای دارد اما در خصوص مسائل ملی قطع به یقین تمامی کوردها پشتیبان و هم صدا هستند زیرا ملت کورد درگذشته قربانی ملت ها و دولت های متخاصم منطقه بود است و بارها و بارها مورد خشونت و دشمنی و سرکوب قرار گرفته است و امروز گمان نمیرود هیچ کورد زبانی بپذیرد که حوادث گذشته باری دیگر اتفاق افتد زیرا عمر دیکتاتورها و فرمانروایی بر کوردها به پایان رسیده و دیر یا زود نام آنان تنها در صفحات تاریخ باقی خواهد ماند.
باید تمامی دولت ها بدانند که کردها قومی دارای فرهنگ، زبان و هویت مستقل هستند که در تمام مراحل تاریخی از داشتن کشور مستقل محروم مانده‌اند و دفاع از همه پرسی یک عمل شایسته است و رفراندوم را یک تصمیم تاریخی و گامی مهم و حق مسلم مردم کردستان در راستای به رسمیت شناخته شدن حق تعیین سرنوشت این بخش از کردستان عراق دانست، رفراندوم گامی است بسوی هویت بخشی به ملت کورد و برای تشکیل یک دولت کوردی بیش ازهرچیزدیگری حائز اهمیت است و هرحزبی که مسبب اصلی این حرکت است و دیگر احزابی که پشتیبان وهمراه آنند، بی شک درآینده تاریخی ملت کورد به خوبی ونیکی از آنان یاد خواهد شد وسنبلی خواهند بود برای ملت کورد و آیندگان، ،و امید است که ملت کوردستان جنوبی(باشور) باری دیگر دوشادوش یکدیگر قرار بگیرند وبا درک و آگاهی وهمدلی و اتحاد سد محکمی باشند در مقابل دشمنانی که تاب دیدن برقراری صلح و ثبات را در گوشه گوشه کوردستان بزرگ ندارند و تنها رمز پیروزی در مقابل آنان ایستادگی و اتحاد است و ما نیز بعنوان فرزندان کورد درهرگوشه از جهان حامی وپشتیبان ملت کوردستان عراق هستیم و آرزوی پیروزی و موفقیت را در این آزمون تاریخی برای این بخش از ملت کورد و کوردستان را داریم.

نویسنده: هادی فرضی

Likes(5)Dislikes(1)