ديدگاه مردم به يارسانيها نه در ارگانهاى دولتى بلكه در جامعه هم مصيبت آور است يارسانيها در ايران هيچ حقوقى حتى

در جامعه هم دارا نيستند در جامعه با پرستش هاى اجباري روبرو مى شوند كه اگر بگويند اسلام را قبول نداريم به كافر

يا محارب شناخته ميشوند كه امروز شواهد دستگيرى زيادى از جوانان يارسان به دليل سخن گفتن از آزادى مذهب

دستگير شكنجه و زندانى مى شوند و تعجب آور است كه در هيج رسانه اى بيان نمى شود و حتى توهين به يارسان به

تلويزيون و روزنامه ها و مجلات كشيده شده است كه اكثرا جامعه مشكلات جامعه يا جوانان يارسان را مى فهمند اما

خود را به خواب غفلت زده اند چونكه رژيم به نحوه ى جامعه را تعليم داده كه غير از اسلام اديانهاى ديگر را كافر يا نجس

بدانند مردمان جامعه از بى معلوماتى به دين دارى پرداخته اند…

تاريخچه تشكيلات مدنى در مناطق يارسان نشين بسيار قديمى نيست اين خود يكى از عوامل عقب ماندگى سياسى

،ضعيف بودن افكار دمكراتيك ، عدم تحمل و درك أفكار مخالف و دهها مشكلات ديگر مى باشد.

اگر نگاهى بيندازيم به تاريخ مبارزات مناطق يارسان نشين براى رسيدن به حقوق شهروندى خود و تشكيل يك جامعه

دمكراتيك، تأثير و نقش سازمانهاى مدنى را همچون سر نخى سرخ از شروع تا پايان مبارزات آنها را به خوبى مشاهده

ميكنيم.

اهداف تشكيلاتى مدنى پيشبرد اصول گفتگوى دمكراتيك دارا بودن حقوق و حق شركت در مسائل مربوط به زندگى روز مره

و حق تعيين سر نوشت فردى مى باشد

در گذشته نه چندان دور تا حاكميت جمهورى جهل و جنايت اسلامى بيشترين ظلم در ايران به كردها شده است و

بيشترين ظلم در مناطق كرد نشين به يارسانيها شده است به دليل غير مسلمان بودن از هيچ حق و حقوقى بر خوردار

نيستيم.

و امروزه شاهد هستيم كه اكثرا يارسانيها در مناطق دور از شهر و جامعه هستند و تلاش مى كنند براى زنده ماندن

چونكه حتى از مدارس و درمانگاه بهداشتى در خوردار نيستند…

اما امروزه با سياستهاى عقب افتاده حاكمان جمهورى اسلامى به جاى مدارس يا درمانگاه مشغول به ساخت و ساز

مساجد در مناطق يارسانشين شده اند كه با اين افكار پليد مى خوا هند يارسانيهاى پاك دل را مجبور كنند كه به دين

اسلام بپيونند اما هيچگاه سياستهاى كور رژيم اسلامى ايران به كرسى نخواهد نشست.

به اميد زندگى يكسان در جامعه ايران براى دين يارسان كه دور از جدايى و تفرقه و ظلم

كيهان محمدى

Likes(0)Dislikes(0)