دستگیری یک پناجوی یارسانی توسط پلیس سوئد

0
15
روز جمعه گذشته یک نفر بنام عزیز مراد نعمتی در شهر نورشوپینگ سوئد
توسط پلیس  شهر نورشوپینگ دست گیر  شد و به  کمپ بازداشتگاه  ادارمهاجرت شهر فلین
        انتقال داده شد.   امکان دارد کە پلیس سوئد این پناجو را دپرت ایران بکند .وهنگام باز گشت به ایران با خطر جدی شکنجه واعدام روبرو می شود این پناهجو یارسانی به کمک مردم احتیاج دارد. مردم  کُرد و فارس ایرانی خارج از کشوراین پیره مرد مظلوم در آستانه  دیپورت  قرار گرفته و  این پیره مرد روحیەی  خود را از دست داده است. از مردم آزادە و کردستانیان میخواهیم کە  علیه اداره مهاجرت  سوئد اعتراض  کنید  و جان این  پیره مرد را نجات دهید.  امروز جمعه سیوم  ٣٠  آگوستی تعدادی از مردم یارسان مقیم سوئد در  برابر  بازداشگاه کمپ اداره مهاجرت  فلین دست به تظاهرات زدن که دو ساعت ادامه داشت.
پایدار عزیزی

پاسخی بگذارید